AGENDA NRIA Flyg 2016

Den svenska forsknings- och innovationsagendan för flyg

Ny uppdaterad agenda NRIA Flyg 2016 klar maj 2016.

NRIA 2016 omslag

The English version of NRIA Flyg 2016 is available via this LINK

Årets flygtekniska innovationsagenda, NRIA Flyg 2016, samlar liksom tidigare agendor aktörerna inom det flygtekniska innovationsområdet och analyserar möjligheterna till effektiv innovation – och förutsättningarna för denna. Den övergripande ambitionen är flygteknisk innovation och utveckling inom såväl civil transportsektor som försvarssektorn, samt att förstå, beskriva och utveckla innovationssystemet, både specifikt för flygteknik och generellt för det samlade Sverige. Agendans förslag är satta för att skapa förutsättningar för god innovation, som kommer alla aktörer tillgodo oavsett eventuella särintressen.


NRIA Flyg 2016 rekommendationer i korthet:

Vi föreslår: att Vinnova och Försvarsmakten får i uppdrag att finansiera NFFP i inkarnation 7, för tiden 2017–2021, på minst samma nivå som NFFP 6, och med samma andel egenfinansiering från näringslivet.
Vi föreslår: att Vinnova, gärna i samarbete med Försvarsmakten, får uppdraget att finansiera ett internationellt flygforskningsprogram (IFFP) för flygforskning på TRL 2–4 för att stödja bilaterala samarbeten med prioriterade länder.
Vi föreslår: en stärkning och kontinuerlig fortsättning av nuvarande SWE Demo i form av en serie av successivt anpassade program för att positionera svensk industri i internationella demonstratorprogram.
Vi föreslår: att Vetenskapsrådet får uppdraget att finansiera ett strategiskt forskningsprogram (SFP) för flygteknikområdet på TRL 1–2 med 30 miljoner kronor per år i fem för att garantera den grundläggande basen i vårt innovationssystem.
Vi föreslår: att det inrättas en interdepartemental arbetsgrupp för flygteknikfrågor med ansvariga tjänstemän från de berörda departementen.
Vi föreslår: att det inrättas ett gemensamt teknikråd för de strategiska innovationsprogram som har naturlig möjlighet till samverkan.
Vi föreslår: att regionerna, Tillväxtverket och deltagande företag går samman och skapar ett SMF-kluster för alla flygorienterade företag i landet.


Mera om tidigare agendor NRIA Flyg 2013 och NRA Flyg 2010 nedan.


NRIA Flyg 2013 (nriaflyg2013-sv) är en agenda för svensk flygforskning och –innovation för tiden fram till 2050. Målsättningen är att stärka förutsättningarna inom flygteknikområdet. I ett kompletterande dokument utvecklas synen på det svenska innovationssystemet (nriaflyg2013-innosyst-sv). Dokumenten är framtagna inom VINNOVAs program Strategiska forsknings- och innovationsagendor 2012 av universitet/högskolor/ institut (Chalmers, KTH, LiU, HV, BTH, FOI och Swerea), företag (Saab, GKN Aerospace samt små och medelstora företag), intresseorganisationer (SAI, Teknikföretagen) och myndigheter (FMV, Försvarsmakten) under processledning av Föreningen Svenskt Flyg. NRIA Flyg 2013 och det kompletterande dokumentet om innovationssystemet är en vidareutveckling från NRA Flyg 2010 (nraflyg2010) och ett addendum 2011 ”Fyra program för innovation”  (nraflygadd20111).

NRIA Omslag


NRIA Flyg 2013 rekommenderar ett antal åtgärder som ger förutsättningar för ett svenskt teknologiövertag med vilket vi kan leverera samhällstjänster med ökad kvalitet och effektivitet, skapa konkurrenskraft och jobb och möta globala samhällsutmaningar.

 

Det svenska flygteknikområdet är starkt och har högt anseende, men vi måste kontinuerligt bevisa vår styrka för att fungera som partner i internationella samarbeten. Med rätt förutsättningar kan flygteknikområdet hjälpa Sverige att realisera alla de ambitioner landet har med innovation:

• att generera samhällsnyttor
• att skapa arbetstillfällen och exportintäkter
• att möta globala utmaningar.
Inte minst flygets teknikspridning till andra teknikområden är en innovationsförstärkare.

För att Sverige år 2050 ska vara den självklara partnern måste vi till 2020 bland annat ha tagit position i internationella utvecklingsprogram, låtit två (existerande) arenor för flygproduktion ha växt till globala aktörer och permanentat ett nationellt forskningsnätverk. Till 2035 är delmålen bland annat att stora svenska flygteknikföretag har ökat sin omsättning med 50 % jämfört med i dag, och till 2050 ska ökningen vara 100 % jämfört med i dag. En förutsättning för framgång är en fungerande innovationskedja från låga teknikmognadsnivåer ända upp till marknad.

Förslagen i Agenda NRIA Flyg 2013 sammanfattas i fyra rekommendationer:

1/ Satsa på fem demonstratorer
En satsning på fem demonstratorer i vilka Sverige kan visa sitt teknologiövertag för att komma i fråga för plats i internationella samarbeten

För att skapa teknologiövertag för Sverige rekommenderar vi att nationell flygteknologiutveckling fokuseras till sex prioriterade forskningsområden. Arbetet inom dessa områden föreslås konkretiseras i fem demonstratorer, där vi verifierar vår nationella position och därigenom tar önskade delar i internationella samarbeten. De fem demonstratorerna är:

  • Helhetsförmåga och konceptstudier
  • Integrerad struktur – flygplanvinge
  • Integrerad framdrivning
  • Framdrivning – fläktmodul
  • Flygtrafikledning (ATM) – integrerat koncept

2/ Stärk arenorna för flygproduktion
Vi föreslår att bättre strukturer för SMF inom produktion utvecklas med stöd från industriforskningsinstitut. Detta för att så stor del som möjligt av innovationskedjan ska behållas i Sverige, och för att vi ska skapa avancerad sysselsättninginom landets gränser. Till en början fokuserar vi på produktion inom metallteknologi med bas i Trollhättan och inom kompositteknologi med bas i Linköping. Pilotprogram behöver startas med syfte att utveckla förmågor och teknologier hos högteknologiska SMF för att de ska kunna bli leverantörer till flygindustrin. SMF:s villkor för deltagande i forskningsprojekt med tillhörande finansieringsmodell behöver också ses över.

3/ Stärk forskningsnätverken
För att svensk akademisk forskning effektivt ska kunna medverka till innovation måste dess resultat snabbare ut på marknaden. Vi vill öka förmågan hos de akademiska aktörerna genom att företagen ger önskad kontakt med framtida marknadsbehov; universitet, högskolor och institut samverkar för att på strategiskt bästa sätt möta dessa framtida behov. Denna samverkan gäller naturligtvis även aktörer utanför det rena flygområdet.

4/ Etablera Forum NRIA Flyg (= INNOVAIR)
För att riktningen på våra insatser inom flygområdet ska vara tydlig och samsynen stor rekommenderar vi inrättandet av ett forum med ägarskap för svenska flygforskningsfrågor. Forumet vidareutvecklar färdplanen för flygområdet,fokuserar och synkroniserar aktiviteter och samverkan och hanterar reguljär uppföljning med analys och rapportering av status av åtgärder och rekommendationer. Vart tredje år ansvarar forumet för framtagning av en uppdaterad version av flygforskningsagendan NRIA Flyg.

Helhetssynen underlättas av agendans användning av teknikmognadsbegreppet för att studera, analysera och kommunicera innovationsområdet. Agendan kopplar aktivt till ett tiotal agendor inom andra teknikområden, till den europeiska flygagendan samt till det svenska innovationssystemet i stort.

Innovation i Sverige är självklart inte enbart knuten till flygteknikområdet. För att skapa samsyn kring innovation i stort har aktörerna, förutom dokumentet NRIA Flyg 2013, producerat en skrift om det svenska innovationssystemet, dess funktion och dess förutsättningar.

Dokumentet NRIA Flyg 2013 och dokumentet om det svenska Innovationssystemet kan laddas ner via följande länkar:
NRIA Flyg 2013 nriaflyg2013-sv
NRIA Flyg 2013 – Vår syn på det svenska Innovationssystemet nriaflyg2013-innosyst-sv

English versions are available here:
NRIA Flyg 2013 nriaflyg2013-eng
NRIA Flyg 2013 – Our view of the Swedish Innovation system nriaflyg2013-innosyst-eng

NRIA mål 00

Målsättningarna i Agenda NRIA Flyg 2013 sammanfattas i ett antal kortsiktiga (2020), medellångsiktiga (2035) och långsiktiga (2050) mål på sidorna 32 och 33 i dokumentet.


Mål 2020

 

 

 

1/ Position i H2020/CS2
Flygsverige har tagit position i programmet Horizon 2020 (speciellt Clean Sky 2) till ett värde av 600 miljoner kronor.

2/ Medverkan i militär demo
Flygsverige medverkar i demonstratorer för nästa generation militära bemannade/obemannade stridsflygsystem och/eller flygande ISR-system.

3/ UAS-flygning
Teknik och regelverk för obemannad flygning i kontrollerat luftrum finns utvecklat för påbörjad certifiering.

4/ SMF-forskning
SMF utvecklas med egna forskningsprogram för expansion inom såväl flyg som andra teknikområden.

5/ Två globala kompetensarenor
Två kompetensarenor är globala aktörer, ytterligare en arena är permanentad.

6/ Svenska utbildningar av toppklass
Fler svenska utbildningar av toppklass levererar ingenjörer till flygområdet.

7/ Forskningsnätverk permanentat
Nationellt forskningsnätverk är permanentat.

8/ Kunskap om teknologispridning
Kunskap om och värderingmodeller för teknologispridningens effekter finns.

9/ Två kompetenskedjor
Det finns produkter på marknaden från 2 st fungerande spårbara/mätbara innovationskompetenskedjor.

10/ Forum NRIA Flyg permanentat
Forum NRIA Flyg är permanentat.

11/ Vidareutvecklat innovationssystem
Innovationssystemet är vidareutvecklat så att varje deltagare förstår sin roll, sin position och sitt ansvar, och samverkar utifrån denna kunskap.

 

Mål 2035

 

 

 

1/ 1,5 x omsättning
Omsättningen för svenska flygföretag har ökat med 50 % jämfört med dagens 20 miljarder, med en ökning av exportandelen från 70 % till 80 %.

2/ 2 x forsknings- och demodeltagande
Deltagande för svenska aktörer i internationella forsknings- och demonstratorprogram är dubblerat jämfört med dagens 150 miljoner kronor årligen.

3/ Underleverantörer till civilflygplan
Svenska flygföretag tillverkar struktur, system och motordelar till ersättare för 2010-talets A320 resp Boeing 737.

4/ Medverkan i militära flygsystem
Flygsverige medverkar i utveckling och produktion av nästa generation bemannade/obemannade stridsflygsystem och/eller flygande ISR-system.

5/ Gripen vidareutvecklad
Gripensystemet är vidareutvecklat för högre operativ effekt och lägre underhållskostnad.

6/ ATM-aktörer
Svenska flygaktörer är väletablerade inom sina nischer i internationella integrerade flygtrafikledningssystem.

7/ 3 x SMF-omsättning
SMF:s omsättning inom flygområdet tredubblas jämfört med dagens 500 miljoner kronor årligen.

8/ 2 x SMF-deltagande
Deltagandet från SMF i nationella forskningsprogram inom flyg är dubblerat med avseende på värde.

9/ Fem globala kompetensarenor
Fem kompetensarenor är globala aktörer.

10/ Dedicerade flygutbildningar
Dedicerade flygutbildningar av internationell toppklass levererar ingenjörer.

11/ Forskningsnätverk global aktör
Nationellt forskningsnätverk är en global aktör.

12/ 5 x återbetalning från teknikspridning
Teknologispridningen ger återbetalning på 5x statlig satsning.

13/ Tio kompetenskedjor
Det finns produkter på marknaden från 10 st fungerande spårbara/mätbara innovationskompetenskedjor.

14/ Forum NRIA Flyg global aktör
Forum NRIA Flyg är en global aktör.

 

Mål 2050

 

 

 

1/ 2 x omsättning
Omsättningen för svenska flygföretag har ökat med 100 % jämfört med dagens 20 miljarder, med en ökning av exportandelen från 70 % till 90 %.

2/ ACARE SRIA/Flightpath 2050
Svensk forskning har bidragit till uppfyllande av EU:s miljömål enligt ACARE:s vision 2030/2050.

3/ 2 x deltagande i flygsystem
Värdet av Sveriges deltagande i internationella flygsystemsamarbeten har fördubblats jämfört med dagens värde.

4/ Medverkan i ett framtida militärt flygsystem
Flygsverige medverkar i utveckling och produktion av framtida bemannat/obemannat stridsflygsystem och/ eller flygande ISR-system med en leverans om 10–20 % av flygsystemets värde.

5/ 5x SMF-omsättning
SMF:s omsättning inom flygområdet femdubblas jämfört med dagens 500 miljoner kronor årligen.

 

 

 

© 2014 INNOVAIR. All Rights Reserved

Translate »