OM INNOVAIR

Innovair – Bakgrund och målsättning

Innovair är Sveriges nationella strategiska innovationsprogram för flyg. Programmet som utnämnts av Vinnova samlar och stödjer olika aktörer från företag, universitet, högskolor, institut, intresseorganisationer och myndigheter verksamma inom flygtekniksområdet. Programmet huvudsakliga syfte är att arbeta för goda förutsättningar för en stark flygindustri i Sverige och att stärka flygteknikområdet genom ökad samverkan, forskning och informationsspridning.
Innovair har både kort- och långsiktiga mål för miljö, tillväxt och innovation. Genom satsningar på demonstratorverksamhet, produktionsarenor, forskningsnätverk och ett koordinerande forum samverkar landets alla aktörer för en stärkt internationell position.
Svensk flygteknik är internationellt erkänd och området bidrar utöver export även till hög innovationsförmåga, kvalificerade arbetstillfällen, samhällstjänster, tekniköverföring till andra områden samt bidrar till landets försvars- och säkerhetsförmågor. Den internationella konkurrensen ökar och strategiska satsningar inom valda områden är nödvändiga för att bevara och stärka förutsättningarna inom flygteknikområdet i Sverige.
Målet med det strategiska innovationsprogrammet är att långsiktigt öka omsättningen för svensk flygindustri med 100 procent % från dagens dryga 20 miljarder, med en samtidig ökning av exportandelen från 70 % till 90 %. Samtidigt ska svensk forskning bidra till EU:s miljömål enligt ACARE:s vision för 2030/2050. Värdet av Sveriges deltagande i internationella flygsystemsamarbeten ska fördubblas jämfört med dagens värde och små och medelstora företags omsättning inom flygområdet ska femdubblas jämfört med dagens 500 miljoner årligen. Flygsverige ska också medverka i utveckling och produktion av framtida bemannade/obemannade stridsflygsystem och/eller flygande ISR-system med en egen leverans om minst 10-20 % av flygsystemets värde.
För att uppnå dessa mål till 2050 har en serie gemensamma forsknings- och innovationsagendor kallade NRIA Flyg (2010, 2013 och 2016) tagits fram av landets samlade flygteknikintressenter innefattande storföretag, SMF, UoH, institut samt branschorganisationer och myndigheter. I agendan, som ska uppdateras vart tredje år, finns delmål uppsatta för 2020 och 2035 och specificerade insatser beskrivs för att nå målen.
Genom riktade satsningar på fyra prioriterade områden så förstärks och förnyas det svenska flygområdet. Satsningarna avser:
 • civila och militära demonstratorer;
 • stärkta arenor för avancerad flygproduktion av metallteknologi och kompositteknologi;
 • stärkta forskningsnätverk nationellt och internationellt;
 • etablerandet av ett forum för koordinering av landets flygforskningsfrågor (Innovair).

Kopplat till dessa satsningar sker en prioritering av sex forskningsområden som kräver fokuserade satsningar för att skapa ett internationellt teknologiövertag. Områdena är:

 • helhetsförmåga och konceptstudier;
 • grundläggande flygteknik;
 • integrerad struktur;
 • intelligenta system och sensorer;
 • framdrivning;
 • flygtrafikledning (ATM).

Agendan uppdateras vart tredje och en ny uppdaterad agenda NRIA Flyg 2016 blev klar i maj 2016. Nästa agenda planeras till sommaren 2019.

NRIA Flyg 2016 rekommendationer i korthet:

Vi föreslår: att Vinnova och Försvarsmakten får i uppdrag att finansiera NFFP i inkarnation 7, för tiden 2017–2021, på minst samma nivå som NFFP 6, och med samma andel egenfinansiering från näringslivet.
Vi föreslår: att Vinnova, gärna i samarbete med Försvarsmakten, får uppdraget att finansiera ett internationellt flygforskningsprogram (IFFP) för flygforskning på TRL 2–4 för att stödja bilaterala samarbeten med prioriterade länder.
Vi föreslår: en stärkning och kontinuerlig fortsättning av nuvarande SWE Demo i form av en serie av successivt anpassade program för att positionera svensk industri i internationella demonstratorprogram.
Vi föreslår: att Vetenskapsrådet får uppdraget att finansiera ett strategiskt forskningsprogram (SFP) för flygteknikområdet på TRL 1–2 med 30 miljoner kronor per år i fem för att garantera den grundläggande basen i vårt innovationssystem.
Vi föreslår: att det inrättas en interdepartemental arbetsgrupp för flygteknikfrågor med ansvariga tjänstemän från de berörda departementen.
Vi föreslår: att det inrättas ett gemensamt teknikråd för de strategiska innovationsprogram som har naturlig möjlighet till samverkan.
Vi föreslår: att regionerna, Tillväxtverket och deltagande företag går samman och skapar ett SMF-kluster för alla flygorienterade företag i landet.


I Sverige finns för närvarande tre program för direkt finansiering av forskning och innovation inom flygområdet. Dessa är:

 • NFFP (dual use forskning på lägre TRL-nivåer) som består av öppna utlysningar med en oberoende granskningsgrupp för att tillstyrka vilka ansökningar som går igenom.
  NFFP har sommaren 2017 inlett sin sjunde etapp NFFP7 (2017-2022), vilken också innehåller en del för internationellt samarbete). Läs mera om NFFP på NFFP-länk
 • SWE-Demo (demonstrationsinriktad civil flygverksamhet på lite högre TRL-nivåer);
  Läs mera om demonstratorprogrammen FLUD, GF-Demo och SWE-Demo på länken Demonstratorprogram
 • FoT-Flygteknik (militär forskning och teknologiutveckling).

Mer om dessa program under fliken nationell flygforskning.

Internationellt finns en mängd aktiviteter som har kopplingar till forskning och innovation inom flygområdet, inte minst inom Europa där ännu ingen konsolidering av branschen skett på liknande vis som i USA. Inom Europa sker en omfattande forskningssamverkan inom EUs ramprogram Horizon 2020 (H2020) och anknutna program. Mera om dessa program under fliken internationella forskningsprogram.

Arbetet inom Innovair kommer att söka kopplingar med andra teknikområden där samverkan kan ge synergier för samlad svensk innovation. Sådana områden innefattar beräkning, informationshantering, logistik, lättvikt, material, mjukvara, produktion, produktivitet, säkerhet, simulering, tillverkning/produktframtagning, trafikledning och transport.

 

© 2014 INNOVAIR. All Rights Reserved

Translate »