NFFP

NATIONELLT FLYGTEKNISKT FORSKNINGSPROGRAM – NFFP

Nationella Flygtekniska ForskningsProgrammet har sommaren 2017 inlett sin sjunde etapp NFFP7 (2017-2022). 
Syftet med det nationella flygtekniska forskningsprogrammet (NFFP) är att vidareutveckla forskningsresurserna inom landet vid industri, forskningsinstitut, universitet och högskolor samt att samordna utnyttjandet av dessa resurser. NFFP-programmet omfattar sådan flygteknisk forskning som är av såväl civilt som militärt intresse. NFFP kanslifunktionen finns på VINNOVA

NFFP ska som en del av den flygtekniska forskningen inom landet bidra till att stärka den svenska industrins konkurrensförmåga.  Det ska även stärka landets förmåga att aktivt delta i och dra nytta av internationellt forsknings- och teknologisamarbete.
Sammanfattande presentation av NFFP från 2014: INNOVAIR ÅM 140924_NFFP-pres_Mats-Olof Olsson
Sammanfattande presentation av NFFP från 2015: INNOVAIR ÅM 150922 P4_ 2015-09-22 NFFP innovair årskonferens
Sammanfattande presentation av NFFP från 2016: innovair-arskonferens-20-sept-2016-nffp_mats-olof-olsson
Sammanfattande presentation av NFFP från 2017: Innovair-årskonferens-20-sept-2017_Olsson_NFFP
Sammanfattande presentation av NFFP från 2018: NFFP presentation at SARC_kickoff_20180618_Mats-Olof Olsson

Ett informationsseminarium inför NFFP7 hölls 2017-01-27. Samtliga presentationer vid seminariet länkas här: NFFP7 Uppstartseminarium  
Här länkas enbart NFFP7-presentationen: NFFP170127_ NFFP7 inriktning_ Mats-Olof Olsson

Den första utlysningen inom NFFP7 omfattar 160 miljoner kronor och
länkas här: NFFP7 – Utlysning 1 Efter första utlysningen inom NFFP7 har 43 projekt beviljats till en summa av drygt 180 Mkr (utökning från ursprungliga 160 Mkr i utlysningen). Projekten leds av Saab (23 projekt) och GKN (20 projekt) –  projekttitlar i bifogade projektlistor.
NFFP7_Utlysning 1 – Projektlista Saab-ledda projekt
NFFP7_Utlysning 1 – Projektlista GKN-ledda projekt

NFFP6 hade en total budget på 440 miljoner kronor varav 220 miljoner kommer från staten och andra hälften från industrin.  NFFP6 har haft två utlysningar vilka länkas här:
NFFP 6 utlysning 1 2013-01-16
NFFP 6 utlysning 2 2013-10-24

NFFP kanslifunktionen finns på VINNOVA – flera detaljer på VINNOVA:s hemsida: http://www.vinnova.se/sv/Var-verksamhet/Gransoverskridande-samverkan/Samverkansprogram/Nationella-flygtekniska-forskningsprogrammet/

Beviljade projekt inom NFFP6 listas i dessa dokument:
NFFP 6 utlysning1: NFFP6 projektlista_utlysning 1
NFFP 6 utlysning2: NFFP6 projektlista_utlysning 2

Mera NFFP-information i följande avsnitt nedan:
– Bakgrund/Historik
– NFFP roll och nytta
– Typiska forskningsprojekt inom NFFP
– Koppling till internationella program 

Bakgrund/Historik
Nationella flygforskningsprogrammet är inget nytt program; det skapades efter ett regeringsbeslut redan 1994 och är nu inne på sin sjätte etapp NFFP6 (2013-2016). Den samverkan mellan staten och industrin som underlättas med NFFP är numera väl etablerad och är ett framgångsrikt medel för att stärka svensk flygindustri genom behovsmotiverad forskning. NFFP har i utvärderingar visat sig vara ett mycket lyckat program med hög måluppfyllnad och relevans –  två utvärderingsrapporter från 2004 och 2008 länkas här:
NFFP utvärderingsrapport 2004
NFFP utvärderingsrapport 2008

NFFP roll och nytta
Nationella flygforskningsprogrammets (NFFP:s) viktigaste roll i innovationssystemet är att medverka till skapandet av välfungerande forskningsmiljöer på flygområdet vid industri, institut, universitet och högskolor samt till samverkan mellan dessa aktörer. Välfungerande forskningsprogram på TRL 2–3 är av grundläggande betydelse för svensk flygindustri.

NFFP är en förutsättning för att uppsatta mål i NRA Flyg 2010 och NRIA Flyg 2013 kan uppfyllas i slutänden. Flygindustrin får genom NFFP fortlöpande kompetensförsörjning, såväl i form av senaste resultat från forskningsfronten som forskningsutbildad personal. NFFP ska dessutom bidra till att stärka tillväxt hos små och medelstora företag, och även hos universitet/högskolor och institut, för att på lång sikt stärka svensk flygindustri och dess internationella konkurrenskraft. En viktig del i akademins och institutens uppgift är att verifiera sin forskning i egna teknologidemonstratorer för sin och industrins positionering.

Andra viktiga effekter av NFFPär teknologispridning till andra näringsgrenar och bidrag till vidmakthållande och vidareutveckling av befintliga militära system. NFFP:s roll i innovationssystemet inom flygteknik är således kritisk.

Syftet med NFFP 6 är att inom flygområdet fortsatt bidra till hållbar utveckling genom att bygga en kunskapsbas och skapa kompetensförsörjning, vilket:
• stärker svensk flygindustris konkurrensförmåga;
• stärker landets förmåga att medverka i och dra nytta av internationellt forsknings-, teknologi- och utvecklingssamarbete;
• stödjer Försvarsmaktens operativa förmåga, genom kompetens att vidmakthålla och utveckla system.
Viktiga framgångsfaktorer är att:
• programmet utgår från ett avtal mellan staten och företagen;
• projekten ska bedrivas i samverkan mellan företag och universitet/högskola/institut;
• projekten leds av företagen för att tydligt sätta behovsbilden;
• universitet/högskola/institut är mottagare av de offentliga medlen, där undantag kan göras för industridoktorander;
• NFFP ska sammantaget ge nytta i både civila och militära applikationer;
• minst 50 % av finansieringen består av företagens egensatsning;
• en del av budgeten reserveras för deltagande från SMF.

Typiska forskningsprojekt inom NFFP
NFFP inriktas mot låga TRL, där det skapar förutsättningar för flygindustri och akademi/institut att delta i internationella forsknings- och demonstrationsprogram. Forskning inom NFFP 6 kommer att ha betydelse för demonstrationsprojekt som startas vid ett senare tillfälle än övriga demonstrationsprojekt som beskrivs i NRA Flyg 2010 och NRIA Flyg 2013 – se figur.
Programmet omfattar forskningsprojekt som inriktas mot de utpekade prioriterade teknikområdena. TRL används som redskap för att utvärdera forskning och projektansatser. Projekten ska redovisa hur man tänkt ta sig vidare mot högre TRL, exempelvis genom internationella demonstratorprogram.

NFFP bild B

Koppling till internationella program
NFFP är en viktig länk i nationell samverkan inom flygteknisk forskning. Inom fastlagd ram har NFFP byggt upp en bred och stark forskning hos svenska universitet, högskolor och institut, som varit en bas för deras möjlighet till deltagande i såväl svenska som europeiska forskningsprogram. Att forskningsprojekt kan starta med finansiering från NFFP 6 och fortsätta i europeiska eller andra internationella program går helt i linje med EU:s önskan om Innovation Partnership.

 

© 2014 INNOVAIR. All Rights Reserved

Translate »