SESAR

SESAR är utvecklingsdelen av Single European Sky (SES) vars primära mål är att möta kraven på ökad kapacitet, minskad miljöpåverkan, kostnadsreduktion mm. SESAR syftar till att utveckla den nya generationens flygtrafikledningssystem och målet är således Air Traffic Management (ATM), med inriktning mot validering av koncept, procedurer och teknik (upp till E-OCVM level v3, motsvarande TRL 5-6). Från Sverige deltar Saab, LFV, Swedavia, SAS, Malmö Aviation, NOVAIR, Försvarsmakten samt några SME:er där LFV och Saab är de större aktörerna via konsortium NORACON respektive NATMIG. SESAR fördelar arbetet primärt genom enstaka stora calls (BAFO’s) riktade enbart till ursprungliga medlemmarna.
SESAR hemsida: www.sesarju.eu

SESAR 2020
SESAR 2020 är fortsättningen av SESAR Development Phase och kommer löpa i 10 år parallellt med SESAR Deployment, d v s implementering av mogna delar ur SESAR. SESAR-2020 initieras under 2014 med bl a call for membership, planeringsaktiviteter osv, för att rulla igång 2015. SESAR 2020 kommer vara delfinansierat av Horizon 2020 men nuvarande PPP-form och ledning av SJU (SESAR Joint Undertaking) bibehålls. Saab deltar i planering av SESAR 2020 genom projektet ”Industrial Research 2020 preparation” (under SESAR 1) och RPAS Definition Phase (om vinnande call, April 2014). Från Sverige kommer LFV garanterat delta i SESAR 2020, arbete för Saab:s medverkan pågår och sannolikt kommer några fler svenska aktörer vara med. Ett faktablad kring SESAR 2020 länkas här: SESAR-factsheet_final-web

Future Sky
EREA Har fått godkänt av EU kommissionen att inom ramarna för H2020 driva programmet Future Sky inriktat mot generation n+2 av flygfarkoster där dagens generation är n och verksamheten inom Clean Sky och SESAR riktas mot generation n+1. Programmets övergripande mål är att långsiktigt möjliggöra 24/7, dvs full användning av det flygtekniska transportsystemet 24 timmar om dygnet och sju dagar i veckan oavsett yttre förhållanden.

Programmet består av fyra faser, nämligen Safety (teknisk säkerhet), akustik, systemfrågor och energifrågor. FOI är medlem i kärngruppen och ska verka för att även akademiska och industriella parter från Sverige kan delta i programmet. Länk till EREA Futures Sky hemsida: www.futuresky.eu/erea 

 

 

 

© 2014 INNOVAIR. All Rights Reserved

Translate »