Bakgrund och målsättning

Innovair är Sveriges nationella strategiska innovationsprogram för flyg. Programmet som utnämnts av Vinnova samlar och stödjer olika aktörer från företag, universitet, högskolor, institut, intresseorganisationer och myndigheter verksamma inom flygtekniksområdet. Programmet huvudsakliga syfte är att arbeta för goda förutsättningar för en stark flygindustri i Sverige och att stärka flygteknikområdet genom ökad samverkan, forskning och informationsspridning.

Innovair har både kort- och långsiktiga mål för miljö, tillväxt och innovation. Genom satsningar på demonstratorverksamhet, produktionsarenor, forskningsnätverk och ett koordinerande forum samverkar landets alla aktörer för en stärkt internationell position.

Svensk flygteknik är internationellt erkänd och området bidrar utöver export även till hög innovationsförmåga, kvalificerade arbetstillfällen, samhällstjänster, tekniköverföring till andra områden samt bidrar till landets försvars- och säkerhetsförmågor. Den internationella konkurrensen ökar och strategiska satsningar inom valda områden är nödvändiga för att bevara och stärka förutsättningarna inom flygteknikområdet i Sverige.

Målet med det strategiska innovationsprogrammet är att långsiktigt öka omsättningen för svensk flygindustri med 100 % från dagens dryga 20 miljarder, med en samtidig ökning av exportandelen från 70 % till 90 %. Samtidigt ska svensk forskning bidra till EU:s miljömål enligt ACARE:s vision för 2030/2050. Värdet av Sveriges deltagande i internationella flygsystemsamarbeten ska fördubblas jämfört med dagens värde och små och medelstora företags omsättning inom flygområdet ska femdubblas jämfört med dagens 500 miljoner årligen. Flygsverige ska också medverka i utveckling och produktion av framtida bemannade/obemannade stridsflygsystem och/eller flygande ISR-system med en egen leverans om minst 10-20 % av flygsystemets värde.

För att uppnå dessa mål till 2050 har en serie gemensamma forsknings- och innovationsagendor kallade NRA Flyg 2010, NRIA Flyg 2013 och NRIA Flyg 2016 tagits fram av landets samlade flygteknikintressenter innefattande storföretag, SMF, UoH, institut samt branschorganisationer och myndigheter. I agendaserien, med en uppdaterad agenda vart tredje år, finns delmål uppsatta för 2020 och 2035 och specificerade insatser beskrivs för att nå målen.

Genom riktade satsningar på fyra prioriterade områden förstärks och förnyas det svenska flygområdet. Satsningarna avser:

 • civila och militära demonstratorer;
 • stärkta arenor för avancerad flygproduktion av metallteknologi och kompositteknologi;
 • stärkta forskningsnätverk nationellt och internationellt;
 • etablerandet av ett forum för koordinering av landets flygforskningsfrågor (Innovair).

Kopplat till dessa satsningar sker en prioritering av sex forskningsområden som kräver fokuserade satsningar för att skapa ett internationellt teknologiövertag. Områdena är:

 • helhetsförmåga och konceptstudier;
 • grundläggande flygteknik;
 • integrerad struktur;
 • intelligenta system och sensorer;
 • framdrivning;
 • flygtrafikledning (ATM).

I Sverige finns för närvarande tre program för direkt finansiering av forskning och innovation inom flygområdet. Dessa är:

 • NFFP (dual use-forskning på lägre TRL-nivåer) som består av öppna utlysningar med en oberoende granskningsgrupp för att tillstyrka vilka ansökningar som går igenom. NFFP har sommaren 2017 inlett sin sjunde etapp NFFP7 (2017–2022), vilken också innehåller en del för internationellt samarbete). Läs mer om NFFP här.
 • SWE-Demo (demonstrationsinriktad civil flygverksamhet på lite högre TRL-nivåer). Läs mer om demonstratorprogrammen FLUD, GF-Demo och SWE-Demo här.
 • FoT-Flygteknik (militär forskning och teknologiutveckling).

Mer om dessa program under nationell flygforskning i sidfoten.

Internationellt finns en mängd aktiviteter som har kopplingar till forskning och innovation inom flygområdet, inte minst inom Europa där ännu ingen konsolidering av branschen skett på liknande vis som i USA. Inom Europa sker en omfattande forskningssamverkan inom EUs ramprogram Horizon 2020 (H2020) och anknutna program. Mer om dessa program under internationella forskningsprogram i sidfoten.

Arbetet inom Innovair kommer att söka kopplingar med andra teknikområden där samverkan kan ge synergier för samlad svensk innovation. Sådana områden innefattar beräkning, informationshantering, logistik, lättvikt, material, mjukvara, produktion, produktivitet, säkerhet, simulering, tillverkning/produktframtagning, trafikledning och transport.