Om Strategiska Innovationsprogram

VINNOVAs strategiska innovationsprogram syftar till att stödja genomförandet av de forsknings- och innovationsagendor som är av störst vikt för Sverige och har störst potential att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Programmen sker inom satsningen Strategiska innovationsområden som drivs av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas tillsammans. Tanken är att näringslivet, offentlig sektor och akademi ska samverka för gemensamma prioriteringar av investeringar i forskning, utveckling och innovation och därigenom förstärka varandra.
En sammanfattande presentation 2014-09: INNOVAIR ÅM 140924 Vinnova Strat Inn Progr
Ett sammanfattande infoblad 2015-03: Strategiska innovationsprogram_2015_03_30
INNOVAIR är ett exempel – samtliga  Strategiska Innovationsprogram och relaterade utlysningar listas på VINNOVAs hemsida via denna länk:
www.vinnova.se/sv/Var-verksamhet/Gransoverskridande-samverkan/Samverkansprogram/Strategiska-innovationsomraden/Strategiska-innovationsprogram

Bakgrund till satsningen ”Strategiska innovationsområden”

När näringslivet, offentlig sektor och akademin samverkar för gemensamma prioriteringar av investeringar i forskning, utveckling och innovation så förstärker de varandra. Detta skapar en stark bas för ett konkurrenskraftigt näringsliv, en effektiv offentlig sektor och en akademi med hög attraktionskraft.

Morgondagens innovationer kommer att uppstå där vitt skilda erfarenheter och drivkrafter möts i gränsöverskridande samarbeten mellan företag, akademi och samhälle. En förnyad samverkan mellan små och stora företag, offentliga verksamheter, universitet och högskolor, forskningsinstitut och andra organisationer i innovationssystemet kan stärka Sveriges innovationsförmåga.

Regeringen har i ”Forsknings- och innovationspropositionen 2012” (2012/13:30), samt i ”Forskning och innovation för ett långsiktigt hållbart energisystem” (2012/13:31), gett Energimyndigheten, Formas och VINNOVA ansvar för att samverka kring urval och uppföljning av strategiska innovationsområden (SIO).

De tre myndigheterna har valt att genomföra satsningen på som en bottom-up-process. I stället för att peka ut de områden inom vilka man förväntar sig kraftsamling, låter man aktörerna själva definiera områdena för kraftsamling.

För att stödja den strategiska diskussion som krävs för att komma fram till starka planer och för att stödja genomförandet av dessa planer erbjuder vi två olika typer av insatser.

Strategiska innovationsagendor

Syftet med satsningen är att ge grupperingar av behovsägare och forskningsutövare möjlighet att tillsammans ta fram strategiska forsknings- och innovationsagendor.

Agendorna ska beskriva aktörernas gemensamt formulerade vision och mål och definiera behov och strategier för utveckling av ett innovationsområde. Utgångspunkten för agendorna ska vara att möta viktiga samhällsutmaningar och att skapa tillväxt och stärka Sveriges konkurrenskraft inom området.

Stödet går till den organisation som koordinerar arbetet med att ta fram agendan

NRIA Flyg 2013 är ett exempel på en sådan agenda.

VINNOVA NRIA bild

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På VINNOVAs hemsida finns beskrivningar och länkar till agendor för andra områden:
Strategiska forsknings- och innovationsagendor.

© 2014 INNOVAIR. All Rights Reserved

Translate »