Skip to main content
Category

Innovair

Innovair på Aerospace Almedalen

By Arenor/SMF, Försvarsmakten, GKN Aerospace, Innovair, Other, Saab Aeronautics

Den 26:e juni är det återigen dags för Aerospace Almedalen, arenan för flyg och rymd under Almedalsveckan. Representanter från regering och riksdag, svenska myndigheter, flygplatser, företag och branschorganisationer möter dig under en dag fylld av seminarier, samtal och debatt.

Aerospace Almedalen tar utgångspunkt i aktuella samhällsfrågor som totalförsvar och säkerhet, NATO, luftförsvaret och skyddet av infrastruktur och vårt luftrum, rymdens möjligheter, klimatomställningen och förutsättningarna för våra företag.

Dessutom lanserar Innovair NRIA Flyg 2024, den femte strategiska forsknings- och innovationsagendan för flygteknik.

Mer info finns på aerospacealmedalen.se– välkommen!

NRIA Flyg 2024 lanseras under Aerospace Almedalen

By Innovair

Innovair uppdaterar regelbundet den svenska flygtekniska innovationsstrategin. Nu är det dags för NRIA Flyg 2024.

Vid det här laget är begreppet strategisk innovationsagenda mycket välkänt i Innovationssverige. Vår NRA Flyg 2010 var konceptet som fick stå modell för regeringens satsning på strategiska innovationsagendor, som mynnade ut i skapandet av de 17 strategiska innovationsprogrammen (SIP) varav Innovair är ett. Sedan dess har vi uppdaterat vår strategi regelbundet vart tredje/fjärde år.

Vår helt färska agenda, NRIA Flyg 2024, tydliggör kopplingen mellan vilka samhällsutmaningar vi står inför, vilka mål vi sätter upp för att möta dem och hur vi arbetar för att nå målen. I korthet handlar det om att vi identifierar tre megautmaningar: dels klimatförändringar, dels försämrat säkerhetsläge och geopolitik och dels accelererad teknikutveckling – nya tillämpningar.

På ett övergripande plan är Innovair väl rustat att möta dessa utmaningar eftersom vår verksamhet hittills har varit inriktad på att (civilt) arbeta för att uppnå internationella mål för klimatneutral luftfart och (militärt) stärka svensk försvars- och säkerhetsförmåga. Detta har vi gjort på ett sätt som skapar nationell tillväxt och export, inom både flygteknik och övrigt näringsliv.

Förutom ökande krav på klimatmässig hållbarhet och ett förändrat säkerhetsläge med ökad internationell samverkan är det nya att den accelererade teknikutvecklingen får en allt större betydelse för uppfyllandet av våra övergripande mål. Agendan handlar om vilka möjligheter vi ser inom dessa områden och hur vi kan arbeta för att bibehålla och stärka vår nationella position som flyginnovatör.

De viktigaste budskapen i NRIA Flyg 2024 sammanfattas i våra sex rekommendationer:

  • Säkerställ en fortsatt koordineringsfunktion för svensk flygteknisk forskning och innovation samt initiera en därtill knuten
  • Finansiera säkerställd kärnverksamhet och möjlighet att möta nya tekniker.
  • Stärk insatserna för att öka mångfalden samt attrahera ungdomar och kvinnor.
  • Öka samverkan, nationellt och internationellt.
  • Öka deltagandet av SMF i svensk flyginnovation.
  • Möjliggör produktion av hållbara bränslen.

Agendan är framtagen av nyckelpersoner vid universitet/högskolor, institut, företag, intresseorganisationer och myndigheter (ACS, Chalmers, FM, FMV, FOI, GKN Aerospace, KTH, LiU, NFFP, Saab, SARC, Svenskt Flyg samt SMF och arenor) under processledning av Innovair.

Den officiella presentationen sker på Aerospace Almedalen 26 juni. Agendan finns dock redan nu tillgänglig för intresserade läsare på innovair.org/nriaflyg2024

IVA-seminarium om dual use lockade rekorddeltagande

By Akademi/SARC, Arenor/SMF, Demonstration, GKN Aerospace, Innovair, Internationalisering, Kompetensförsörjning, Multi use, NFFP, Other, Saab Aeronautics

Forskning som kan användas för både civila och militära syften kallas för dual use-forskning. Den ställer stora krav på etik, lagstiftning och samverkan mellan olika aktörer. Hur ska Sverige hantera dual use-forskning inom flygteknik och andra områden?

Svenska ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) lyfte frågan på ett seminarium 12 februari, arrangerat av Anders Blom, Innovairs tidigare programchef. Förutom Anders Blom medverkade IVAs preses Marcus Wallenberg, ÖB Micael Bydén, statssekreterare Sara Modig, Saabs VD Micael Johansson, Volvo Groupschef för Public & Environmental Affairs Niklas Gustafsson, SARC-professorerna Dan Henningson(KTH) och Anna Öhrwall Rönnbäck (LTU) samt Försvarshögskolans rektor Robert Egnell. Modererade gjorde Vinnovas tidigare generaldirektör Charlotte Brogren. Seminariet lockade ett – enligt IVA – rekorddeltagande: 220 personer på plats och 140 via digital strömning.

Flygteknikområdet har, med finansiering från både försvarsdepartementet och näringsdepartementet, under 30 års tid och med Innovair som sammanhållande kraft det senaste decenniet, utvecklat ett mycket välfungerande och internationellt respekterat innovationssystem. Seminariets poäng var att visa att detta system kan användas som inspiration även för andra sektorer när forskningsfinansieringsutredningens förslag om dual use ska genomföras brett i framtiden. Säkerligen finns alternativa vägar att åstadkomma detta, men de frågeställningar som flyget hanterat torde vara allmängiltiga – och den uppbyggda erfarenheten bör vara värdefull – när framtidens välfungerande innovationssystem ska etableras.

Seminariet landade i att dual use skapar förutsättningar för bättre utväxling på satsade pengar liksom för bättre samverkan mellan civila och militära verksamheter i hela trippelhelixen (akademi, industri och offentlig sektor inklusive berörda departement). Dual use är därmed också ett verktyg för minskad risk för glapp i innovationskedjorna och alltså för ökade chanser till fullbordad innovation(produkter/tjänster/system på marknaden). Demonstratorer (där forskningsresultatens möjlighet till industriell utveckling bevisas) är av kritisk vikt, liksom de existerande strukturer som har byggts upp under åren i form av strategiska innovationsprogram.

IVA har ambitionen att gå vidare med dual use-frågan och arbeta med den i delfrågor såsom exempelvis finansiering, samverkan, utbildning och regelverk.

Missade du seminariet? Ingen fara, du hittar det på youtube.com/watch?v=VJDuW_N3jsc

VCraft Aeronautics tar plats i Innovair

By Arenor/SMF, Innovair

VCraft Aeronautics, ett startup-företag baserat på Ekerö utanför Stockholm, tar plats i Innovair.

Företaget utvecklar ett vertikalstartande elflygplansystem (eVTOL) i två varianter: en tvåsitsig och en obemannad. Planet använder ett system där propelleraxelns riktning kan ändras beroende på flygfas, vilket man är ensam om i Europa. Detta system möjliggör vertikal start och landning likt en helikopter samtidigt som det kan flyga energieffektivt som ett konventionellt flygplan med vinge.

Farkosten är helt eldriven, och företaget har själva utvecklat batterisystemet till sitt provflygplan. Förutom att utsläpp elimineras minskar även övrig miljöpåverkan som till exempel buller. Designen är gjord för att hålla nere kostnader för drift och underhåll och minimera livscykelkostnaden.

Företaget, grundat år 2021 av Peter Jansson och Johannes Johansson, med mycket lång erfarenhet från flygområdet, har ambitionen att positionera sig som en aktör inom elflygplansutvecklingen i Europa.

Nioårsutvärderingen är färdig

By Innovair

Swecos nioårsutvärdering av Innovair som strategiskt innovationsprogram (SIP) är genomförd. Utvärderingen bedömer att Innovair är ett ändamålsenligt, effektivt program med hög legitimitet och en stark koordinerande roll både nationellt och internationellt. Programmet bedöms utföra viktiga insatser för internationalisering, kompetensförsörjning och demonstratorer och anses ha ett operativt starkt programkontor.

Utvärderingen anser också att programmet kunde ha varit mer visionärt och proaktivt, sökt länkar till andra teknik- och kunskapsområden och arbetat mer med analys och kommunikation.

Du kan läsa slutpresentationen här: SIP_Slutpresentation_Innovair_231212.pdf

Högnivåmöte med Brasilien

By Innovair, Internationalisering, Saab Aeronautics

Årets högnivåmöte inom flyginnovationssamarbetet mellan Brasilien och Sverige, HLG on Aeronautics, har genomförts. Flygteknik är både en katalysator och en ryggrad för det totala innovationssamarbetet – och Innovair har en viktig roll att fylla.

Högnivåmötet med Brasilien genomfördes 8 november och var det nionde sedan mötestypen etablerades 2015 vid dåvarande brasilianska presidentens Sverigebesök.

Årets möte var en del av den brasilianska innovationsveckan i Stockholm under ledning av statssekreterare Sara Modig och flera brasilianska viceministrar. Vi noterade en imponerande närvaro av ledningspersoner från myndigheter, akademi och industri i sann trippelhelixanda. Totalt deltog närmare 60 besökare från Brasilien under innovationsveckan.

Ett huvudfokus för HLG är den gemensamma Air Domain Study, där sex FoU-projekt sysselsätter forskare och ingenjörer från båda länderna. Innovair och Saab koordinerar verksamheten. HLG godkände pågående verksamhet och även en utvidgning med några nya projekt. Man värdesatte också påtagligt det aktiva mobilitetsarbetet med stipendiater och gästprofessorer.

En av dagarna genomfördes årets workshop, med Innovair som arrangör. Den streamades även digitalt och samordnades med aktiviteter inom AI och autonomi. Totalt deltog cirka 90 personer på plats och 60 online.

Gästerna uttryckte stor förtjusning över veckans aktiviteter innan de reste hem, trots ett gråkallt Stockholm.

Tysk delegation i Sverige

By Arenor/SMF, Innovair, Internationalisering, Other

Mottagning på ambassaden: Ninni Löwgren (Tysk-Svenska Handelskammaren), Anna Christmann (tyska regeringens företrädare i flyg- och rymdfrågor), Christine Beinhoff (Tysklands ambassadör i Sverige) och Maria Nilsson (statssekreterare, Utbildningsdepartementet).

I slutet av oktober arrangerade Tysk-Svenska Handelskammaren i Stockholm en studieresa för tyska företag inom flyg- och rymdsektorn till Sverige. Delegationen leddes av den tyska regeringens företrädare i flyg- och rymdfrågor Anna Christmann och mottogs av Utbildningsdepartementets statssekreterare Maria Nilsson.

Fokus låg på kontaktskapande inom AI, rymddata och framtida drivmedel. Innovair presenterade det svenska flygtekniklandskapet och betonade den goda samverkan med det tyska flygforskningsprogrammet LuFo och de projekt som sprungit ur denna.

Senare i veckan besöktes även Kiruna med Esrange samt Göteborg och Trollhättan där direkta industridiskussioner genomfördes.

Mer om besöket återfinns på Tysk-Svenska Handelskammarens hemsida: handelskammer.se/events/natverka-med-innovativa-tyska-foretag-inom-luft-och-rymdteknik

IVAs Guldmedalj 2023 till Anders Blom

By Innovair, Other

I hundra år har IVA premierat framstående insatser inom teknik, ekonomi, näringsliv och samhälle genom att dela ut guldmedaljer till personer som genom framstående gärningar bidragit till att skapa ett bättre samhälle.

IVAs guldmedalj delas ut för förtjänstfull gärning inom akademiens verksamhetsfält. Medaljen delas ut av IVAs beskyddare H.M. Konungen vid IVAs årliga högtidssammankomst.

Innovairs tidigare programchef professor Anders Blom tilldelas IVAs guldmedalj 2023 för sina framstående insatser inom svensk och internationell flygteknik som forskare och forskningsledare inom materialutmattning och strukturmekanik med bred industriell tillämpning samt som mångårig ledare för det strategiska innovationsprogrammet Innovair från dess start.

“Innovair är, som jag känner till, det enda program någonstans som kan visa att man har en gemensam strategi för både civil och militär flygteknik, som gäller från regional, till nationell till bilaterala internationella och multinationella kontakter via EU-program” säger Anders. “En enda agenda för alltihopa.”

Läs mer på via.tt.se/pressmeddelande/3374475/ivas-guldmedaljorer-2023

Boka in Innovairs årskonferens 2023!

By Innovair

Innovair kommer att hålla sin årskonferens 15 november på Convendum, Kungsgatan 9 i Stockholm. Som vanligt blir det skön blandning av redovisning av det gångna årets verksamhet och föredrag som pekar framåt i intressant riktning.

Boka in dagen i din kalender redan nu, så kommer det en formell och fin kallelse inom hyggligt kort.