Europa

ACARE – Advisory Council for Aviation Research and Innovation in Europe
ACARE är en rådgivande grupp med medlemmar från alla delar av den Europeiska flygsektorn: EC, medlemsländer, flygplatser, flygbolag, akademi samt industri. Med jämna mellanrum tar ACARE fram visionsskrifter samt en strategisk agenda (SRIA) för Europas flygtekniska forsknings- och innovationsverksamhet.
ACARE hemsida: www.acare4europe.com

ACARE undergrupper:
– ACARE Plenary , beslutande forum.
– ACARE Implementation & Review Group. Ser till och följer upp att den strategiska agendan förverkligas i form av olika program.
– ACARE SRIA Working Groups:
WG1-Meeting Societal and Market needs
WG2-Maintaining and Extending Industrial Leadership
WG3-Protecting the Environment and the Energy Supply
WG4-Ensuring Safety and Security
WG5-Prioritising Research, Testing Capabilities and Education

Ett svenskt deltagande i ACARE, vilket är absolut nödvändigt, gör att vi kan föra fram våra frågor och ämnesområden och få med dessa i ACARE-dokumenten (ex vis området lättviktsteknologi). Strategic Research and Innovation Agenda (SRIA) presenterades 2012. Executive summary här: SRIA – Executive Summary (2012)
Rapport ACARE Success Stories 2015: ACARE_Success_Stories 2015

ASD – 
AeroSpace and Defence Industries Association of Europe
Detta är branschindustriorganisationen för Europas flyg- och försvarsindustri. ASD är att betrakta som en lobbyorganisation. ASD har undergrupper som adresserar forskning:
– ASD R&T Commission
– ASD H2020 Task Force
ASD hemsida: www.asd-europe.org


IMG4 – Industry Management Group
IMG4 är en påverkansgrupp inom flygforskning bestående av de största flygindustriföretagen i Europa. IMG4 ger råd till EU om lämpliga forskningsområden för utlysningar. Dessutom tar de olika IMG4-grupperna fram ansökningar tillsammans. IMG4 har fyra undergrupper:
Euromart – Flygplan
Engine_IMG – Motorer
Equipment_IMG – Apparater
ATM_IMG – Flygtrafikledning


EREA – 
Association of European Research Establishments in Aeronautics
EREA är en sammanslutning för nationella flygtekniska forskningsinstitut i Europa och har en liknande roll för instituten som IMG4 har för industrin. Utöver den påverkansverksamhet som EREA ägnar sig åt (fokus på EU-kommissionen och EU parlamentet) så tar man fram gemensamma forskningsansökningar och man har dessutom just fått klart med att driva Future Sky inom H2020, se nedan.
EREA hemsida: www.erea.org

EASN – European Aeronautics Science Network
Organisationen består av akademiska partners i hela Europa. Syftet är att gemensamt förbättra Europas flygtekniska kompetens genom nyskapande forskning vid Europeiska universitet och institut.
EASN hemsida: www.easn.net


EDA – 
European Defence Agency
EDA ska stödja medlemsländerna i avsikt att förbättra Europas försvarsförmåga och krishanteringsförmåga samt utveckla nya initiativ och möjligheter för att förbättra gemensamma försvarsförmågor. EDA tar fram strategier för förvarsteknologin och den industriella basen i Europa, samarbete avseende militära förmågor i Europa, och tar även fram strategier för forskning och teknologi. Inom det senare området så är speciellt verksamhet inom Cap Tech ESM 02 intressant för det flygtekniska området. Gruppen som behandlar ”Air Systems & their Environment” har tagit fram en strategisk forskningsagenda för militära flygtekniska system. EDA samarbetar även med andra Europeiska fora där så är lämpligt, ex.vis deltar man i SESAR, se nedan, och man diskuterar dual use verksamhet med EU-kommissionen.
EDA hemsida: www.eda.europa.eu 


EASA
 – European Aviation Safety Agency
Organisationen har ansvar för Europas luftfartssäkerhet och ska verka för att den civila luftfarten ska bli så säker och miljövänlig som möjligt. Olika medlemsländer av EU har egna myndigheter för att certifiera enskilda luftfartyg eller att licensiera piloter. EASA utarbetar gemensamma Europeiska säkerhets- och miljöföreskrifter. Man står för lagstiftning angående flygsäkerhet och ger teknisk rådgivning till medlemsländerna och EU kommissionen.
EASA hemsida: www.easa.europa.eu


EUROCONTROL – 
European Organisation for the Safety of Air Navigation
Organisationen hanterar Europeiska ATM frågor och ska garantera säker, effektiv och miljövänlig flygtrafik i Europa. Man arbetar med SESAR och har också ansvar för hur både militärt och civilt flyg ska fungera i det gemensamma luftrummet.
EUROCONTROL hemsida: www.eurocontrol.int

 

 

 

 

© 2014 INNOVAIR. All Rights Reserved

Translate »