Skip to main content
search

NRIA Flyg 2020

Ladda ned agendan här (svensk PDF)
eller här (engelsk PDF).

NRIA Flyg 2020 är den fjärde gemensamma nationella strategiska forsknings- och innovationsagendan för Sveriges samlade flygtekniska aktörer. Tidigare agendor publicerades 2010, 2013 och 2016.

Årets agenda är primärt fokuserad på den halvtidsutvärdering av programmet som sker 2020 efter sex års finansiering som ett av 17 strategiska innovationsprogram. Under 2020 väntas också en ny forskningsproposition.

Därför väljer vi att i årets agenda systematiskt beskriva de aktiviteter Innovair genomfört och de resultat som uppnåtts för de olika aktörerna i vårt innovationssystem. Vi beskriver också vilka fortsatta prioriterade aktiviteter vi anser bör genomföras av alla aktörerna inklusive statsmakterna och dessas olika myndigheter.

I beskrivningen blir det tydligt att vi står inför utmaningar, både gamla olösta och nya. Givet den snabba utvecklingen i omvärlden och hur fort vårt innovationsområde mognar och stärks är det mycket som behöver göras för att förutsättningarna för svensk flygteknisk innovation – och de därmed sammanhängande nyttorna – ska fortsätta utvecklas så att området kan vara så konkurrenskraftigt som möjligt i den internationella kontexten. De identifierade utmaningarna ger oss därför nödvändig input för utvecklingen av vår strategi framåt.

Utmaningarna hanterar vi genom att föreslå ett antal rekommendationer, som i korthet lyder enligt följande:

  • Vi föreslår att regeringen engagerar Vetenskapsrådet som finansiär av strategiska forskningsprogram för att fylla gapet mellan forskningsfinansiärer, åstadkomma samsyn och skapa en väg för den fria forskningen att nyttiggöras i innovation.
  • Vi föreslår att regeringen skapar en grundläggande anslagsstruktur för akademisk och institutionell forskning för att upphäva den internationella konkurrensnackdel svensk akademi upplever i dag som en följd av att dagens finansiering är knuten till enskilda projekt.
  • Vi föreslår att Vinnova planerar fortsatt finansiering av forskning och demonstration inom flygteknikområdet så att långsiktig stabilitet uppnås och framtida innovationsaktiviteter på samtliga TRL-nivåer säkras finansiellt och sömlöst.
  • Vi föreslår att SARC utreder möjligheterna till uppbyggnad av en generisk virtuell demonstrator för utveckling av systemutvärderingsförmåga för civilt flyg. Arbetet skulle vara en civil spegling av det arbete som FOI har fått i uppdrag att genomföra för militärflyg och skulle syfta till att öka förståelsen för hur olika teknikområden interagerar och vilken forskning som är mest relevant för framtiden.
  • Vi föreslår att det inrättas en interdepartemental arbetsgrupp för flygteknikfrågor med ansvariga tjänstemän från de berörda departementen. Detta för att vi ska kunna skapa en synkret syn inom regeringskansliet på flygteknikfrågor och skapa en informations- och beslutsstruktur som beaktar mer än en fråga i taget. Specifikt föreslår vi att det inrättas en interdepartemental arbetsgrupp för försvarspolitiska och försvarsindustriella frågor gällande flygteknik och dess användning i samhället.
  • Vi föreslår att Försvarsmakten/Försvarsdepartementet och industrin tillsammans formulerar en svensk strategi för hur EDF bäst utnyttjas för att ge Sverige de förmågor och det handlingsutrymme som motiveras av det faktum att svensk stridsflygsförmåga är nationellt klassad som ett väsentligt säkerhetsintresse.
  • Vi föreslår att det flygtekniska innovationsområdet gör en tydlig prioritering av deltagande i sameuropeiska utvecklingsprogram för att svensk innovation ska bidra till bästa möjliga nyttor inom miljö- och klimatområdet, maximerad nationell sysselsättning och största möjliga exportintäkter.

I årets agenda vinnlägger oss om att hålla oss till rekommendationer med bred träffbild på våra långsiktiga mål.

Läs mer i agendan här (svensk PDF) eller här (engelsk PDF).

Close Menu