Skip to main content
search

NRIA Flyg – prioriterade teknikområden

För att synkronisera svensk flygteknisk innovation mot bästa möjliga effekt och nytta för hållbart flyg och för svensk konkurrenskraft har Innovairs aktörer enats om att de medel Innovair förfogar över ska riktas in mot följande prioriterade flygtekniska områden:

Modellering och simulering – digitala tvillingar
 • Värdedriven utveckling
 • Träning och simulering
 • Ingenjörsmetoder och verktyg
Flygteknik och farkostdelsystem
 • Grundläggande flygteknik (aerodynamik, struktur-/materialteknik, flygmekanik, signaturteknik, …)
 • Farkostdelsystem
Flygsystemteknik
 • Systemintegration
 • Människa–maskin-interaktion (HMI) och autonomi
 • Command/control/communication/computers/intelligence (C4I) och cybersäkerhet
 • Sensorsystem och funktioner
 • Mjukvaruintensiva system
 • Certifiering
Produktionsteknik
 • Produktionssystem och -processer
 • Produktionsteknik och tillverkning
Material och hållfasthetsteknik
 • Metalliska material
 • Kompositmaterial
 • Dimensionering och livslängd
 • Skadetålighet
Framdrivning, kraftgenerering och integration
 • Framdrivningssystem
 • Turbomaskiner

Tekniktrender

Utöver ovanstående traditionella områden kommer verksamhet att systematiskt byggas upp inom följande områden som alla förväntas växa i snabb takt på den globala arenan. Dessa tvärvetenskapliga områden kommer att påverka teknikutvecklingen i samtliga ovan angivna flygtekniska områden:

Samhällssäkerhet (security)

Säkerhetsbegreppet innehåller både security (skydd mot illasinnade handlingar, ofta på strukturell nivå) och safety (undvikande av oavsiktliga olyckor och skador, ofta på personnivå). Flygbranschen har alltid haft ett enormt säkerhetsfokus, dock med inriktning på teknik, system, piloter med mera (safety). I takt med ökad digitalisering, artificiell intelligens, autonomi med mera, så blir security allt viktigare för hela samhället och definitivt för flyget. Framtida kommunikation måste vara säkert krypterad liksom alla apparater och system som är nåbara via internet eller obehörigt nedladdad mjukvara. Alla möjligheter till sabotage eller användning av flygplan i terroristattacker måste elimineras.

Digitalisering, AI, big data

Dessa områden utvecklas fortsatt i en rasande takt och flygbranschen ligger väl till för att nyttja de fördelar som erbjuds, med ständigt beaktande av nämnda säkerhetsproblem. Digitalisering i utveckling och produktion är till stor del införd redan i dag, från ritningar via tredimensionella modeller till produktionssystem.  Verkstadsmaskiner styrs digitalt vilket ger stor möjlighet till processoptimering och kvalitetskontroll under svetsning, additiv tillverkning (se nedan) och liknande processer. Här kommer artificiell intelligens (AI) successivt att ytterligare förbättra processerna genom att neurala nätverk utnyttjar de enorma datamängder (big data) som genereras. Utanför produktionssystemen kommer AI även att påverka utformningen av beslutsstödsystem, underhållsoptimering, flygtrafikledning och andra flygspecifika stödsystem.

Förväntad påverkan från Artificiell Intelligens (AI) i framtida utveckling av flygrelaterade system kommer beskrivas i en särskild rapport knuten till denna NRIA Flyg 2020. Rapporten avses ges ut separat under 2020.

Additiv tillverkning

Det som i dagligt tal kallas för 3D-skrivare benämns i mer kvalificerad användning additiv tillverkning, vilken kan utföras antingen med laser- eller elektronstrålesmältning av tillsatsmaterialet i form av pulver eller tråd i olika metalliska material eller polymerer. Metoden används redan för tillverkning av flygande detaljer, dock i sk sekundärstruktur vilken inte ger upphov till haveri vid ett fel. Metoden är lika lämpad för aluminium, stål, titan som nickelbaserade superlegeringar.

Close Menu