Skip to main content
search

Bakgrund, målsättning och effektlogik

Innovair är Sveriges nationella strategiska innovationsprogram för flyg. Programmet som utnämnts av Vinnova samlar och stödjer olika aktörer från företag, universitet, högskolor, institut, intresseorganisationer och myndigheter verksamma inom flygtekniksområdet. Programmets huvudsakliga syfte är att arbeta för goda förutsättningar för en stark flygindustri i Sverige och att stärka flygteknikområdet genom ökad samverkan, forskning och informationsspridning.

Svensk flygteknik är internationellt erkänd och området bidrar utöver export även till hög innovationsförmåga, kvalificerade arbetstillfällen, samhällstjänster, tekniköverföring till andra områden samt bidrar till landets försvars- och säkerhetsförmågor. Den internationella konkurrensen ökar och strategiska satsningar inom valda områden är nödvändiga för att bevara och stärka förutsättningarna inom flygteknikområdet i Sverige.

Innovair har både kort- och långsiktiga mål för miljö, tillväxt, innovation och en stärkt internationell position. För att uppnå dessa mål har en forsknings- och innovationsagenda kallad NRIA Flyg tagits fram, som uppdateras vart tredje eller fjärde år. Agendan formulerar en strategi och gör också en prioritering av vilka tekniker som kräver fokuserade satsningar för att skapa ett internationellt teknologiövertag.

Offentlig finansiering av svensk flygteknisk innovationsverksamhet sker huvudsakligen via tre finansieringsprogram: NFFP, demonstratorprogram och militära FoT-program.

Internationellt finns en mängd aktiviteter som har kopplingar till forskning och innovation inom flygområdet, inte minst inom Europa där ännu ingen konsolidering av branschen skett på liknande vis som i USA. Inom Europa sker en omfattande forskningssamverkan inom EU:s ramprogram Horizon 2020 (H2020) och anknutna program.

Arbetet inom Innovair kommer att söka kopplingar med andra teknikområden där samverkan kan ge synergier för samlad svensk innovation. Sådana områden innefattar beräkning, informationshantering, logistik, lättvikt, material, mjukvara, produktion, produktivitet, säkerhet, simulering, tillverkning/produktframtagning, trafikledning och transport.

Close Menu