Våra viktigaste framsteg

Innovair arbetar löpande för att det svenska innovationsklimatet ska utvecklas och skapa ökad konkurrenskraft för Sverige – primärt inom flygteknikområdet men också på bredden för all sorts innovation. Här är en lista på våra viktigaste framsteg på vägen hittills.

 • En utbildning av tekniska klusterledare har införts vid de större industrierna. Detta synkroniserar verksamheter och är av stor betydelse för samverkan mellan aktörer. Läs mer här.
 • Ett MoU (Memorandum of Understanding) har skrivits mellan två svenska regioner och EU-programmet Clean Sky, vilket är en unik händelse i Innovationssverige och av stor betydelse för svensk innovations- och konkurrenskraft.
 • Aerospace Cluster Sweden, ursprungligen från Linköping, har byggts ut till ett nationellt kluster för utveckling av SMF inom flyg- och rymdområdena. I dag finns noder i region Östergötland, Västra Götalandsregionen och Kiruna.
 • Innovair har tagit fram en gemensam regional, nationell, bilateral samt multinationell forsknings- och innovationsagenda för både civilt och militärt flyg: NRIA Flyg. Läs mer här.
 • En speciell satsning på SMF har gjorts via en strategisk satsning inom det nationella flygtekniska forskningsprogrammet NFFP.
 • Två produktionsarenor har etablerats: för avancerade kompositer i Linköping respektive för avancerade metaller och dessas tillverkningsmetoder i Trollhättan. Läs mer här.
 • Finansiering från Europas regionala utvecklingsfond för satsningar vid dessa produktionsarenor har möjliggjorts via Tillväxtverket.
 • En högnivågrupp för flygsamverkan med Brasilien har etablerats på statssekreterarnivå. I Sverige ingår statssekreterare från näringsdepartement, försvarsdepartement samt UD och i Brasilien ingår representanter från fem departement. Till dessa deltagare tillkommer representanter för industri, försvarsmakt/flygvapen, myndigheter (Vinnova, FM, FMV) och Innovair.
 • En etablerad teknisk samverkan har etablerats med Brasilien via en professorsstol vid det ledande flyguniversitetet ITA i Brasilien där olika svenska professorer tillbringar perioder under några år. Samverkan sker även via gemensamma program inom ramen för internationaliseringen av NFFP.
 • Samverkan har etablerats med UK via Aerospace Technology Institute och Tyskland via deras näringsdepartement Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Industribesök har skett från båda länderna och ett antal pilotprojekt har inletts. Arbete pågår för att skapa tydliga MoU och samverkan via gemensamma utlysningar med båda länderna.
 • Det nationella flygforskningscentret SARC (Swedish Aeronautics Research Centre) har etablerats med säte i Linköping. Centret är öppet för landets samtliga akademiker med verksamhet eller intresse inom det flygtekniska området. Ledarskap kommer att roteras mellan ledande professorer vid olika svenska UoH. Läs mer här.
 • Samverkan sker med representanter för Trafikverkets forskningsportfölj för flygtransportutveckling. Genom gemensam dialog undviks dubbelfinansiering och resultat kan gemensamt föras vidare på lämpligt vis.
 • Samverkan sker med andra strategiska innovationsprogram; dels direkt via gemensamma aktiviteter, dels via satsningar inom regeringens samverkansprogram.