Skip to main content
search

IVA-seminarium om dual use lockade rekorddeltagande

Inlägg av Akademi/SARC, Arenor/SMF, Demonstration, GKN Aerospace, Innovair, Internationalisering, Kompetensförsörjning, Multi use, NFFP, Övrigt, Saab Aeronautics

Forskning som kan användas för både civila och militära syften kallas för dual use-forskning. Den ställer stora krav på etik, lagstiftning och samverkan mellan olika aktörer. Hur ska Sverige hantera dual use-forskning inom flygteknik och andra områden?

Svenska ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) lyfte frågan på ett seminarium 12 februari, arrangerat av Anders Blom, Innovairs tidigare programchef. Förutom Anders Blom medverkade IVAs preses Marcus Wallenberg, ÖB Micael Bydén, statssekreterare Sara Modig, Saabs VD Micael Johansson, Volvo Groupschef för Public & Environmental Affairs Niklas Gustafsson, SARC-professorerna Dan Henningson(KTH) och Anna Öhrwall Rönnbäck (LTU) samt Försvarshögskolans rektor Robert Egnell. Modererade gjorde Vinnovas tidigare generaldirektör Charlotte Brogren. Seminariet lockade ett – enligt IVA – rekorddeltagande: 220 personer på plats och 140 via digital strömning.

Flygteknikområdet har, med finansiering från både försvarsdepartementet och näringsdepartementet, under 30 års tid och med Innovair som sammanhållande kraft det senaste decenniet, utvecklat ett mycket välfungerande och internationellt respekterat innovationssystem. Seminariets poäng var att visa att detta system kan användas som inspiration även för andra sektorer när forskningsfinansieringsutredningens förslag om dual use ska genomföras brett i framtiden. Säkerligen finns alternativa vägar att åstadkomma detta, men de frågeställningar som flyget hanterat torde vara allmängiltiga – och den uppbyggda erfarenheten bör vara värdefull – när framtidens välfungerande innovationssystem ska etableras.

Seminariet landade i att dual use skapar förutsättningar för bättre utväxling på satsade pengar liksom för bättre samverkan mellan civila och militära verksamheter i hela trippelhelixen (akademi, industri och offentlig sektor inklusive berörda departement). Dual use är därmed också ett verktyg för minskad risk för glapp i innovationskedjorna och alltså för ökade chanser till fullbordad innovation(produkter/tjänster/system på marknaden). Demonstratorer (där forskningsresultatens möjlighet till industriell utveckling bevisas) är av kritisk vikt, liksom de existerande strukturer som har byggts upp under åren i form av strategiska innovationsprogram.

IVA har ambitionen att gå vidare med dual use-frågan och arbeta med den i delfrågor såsom exempelvis finansiering, samverkan, utbildning och regelverk.

Missade du seminariet? Ingen fara, du hittar det på https://www.youtube.com/watch?v=VJDuW_N3jsc

Andra NFFP8-utlysningen är öppen

Inlägg av NFFP

Den andra utlysningen för NFFP8 nu har öppnat.

Vad kan man söka för?

Projekt som stärker svensk flygteknisk forskning, utveckling och innovation. Projekt får ha en längd på max fyra år.

Vem kan söka?

Aktörskonstellationen ska bestå av minst två parter samt genomföras i aktivt samarbete mellan industri och en eller flera lärosäten eller forskningsinstitut. Endast aktörer som är verksamma i Sverige kan ta emot bidrag.

Nytt för den här utlysningen är att akademin tillåts vara projektledare/koordinator, eftersom SMF (små och medelstora företag) kan ha svårt att göra detta. Utlysningen har också lite tydligare utvärderingskriterirer med inbördes viktning.

Hur mycket kan man söka?

Utlysningen har en budget på cirka 160 miljoner kronor och projekt kan pågå under perioden 2024–2028. Ett projekt ska medfinansieras med minst samma belopp som bidraget, och denna medfinansiering ska komma från industripart.

Viktiga datum

 • 1 februari 2024: Första datum för ansökan.
 • 24 april 2024 klockan 14: Sista datum för ansökan.
 • 10 juni 2024: Beslut meddelas.
 • 11 juni 2024: Första datum för projektstart.
 • 11 september 2024: Sista datum för projektstart.
 • 14 juni 2028: Sista datum för projektslut.

Läs alla detaljer på Vinnovas sida om utlysningen.

Lycka till med din ansökan!

Utlysning: Planeringsbidrag inför internationell ansökan till Horisont Europa 2024

Inlägg av Övrigt, Vinnova

Är du intresserad av att söka internationell finansiering? Jobbar du med industri, hälsa, livsmedel, mobilitet eller hållbara samhällen? Nu har Vinnova ett erbjudande om planeringsbidrag för projektidéer till en internationell utlysning inom Horisont Europa. Man kan få pengar för att skriva ansökan eller för att utveckla projektteamet.

Genom att delta i internationella samarbeten får svenska organisationer bättre möjligheter att främja global hållbarhet och öka Sveriges konkurrenskraft. Målet med planeringsbidragen är att öka svenska aktörers möjlighet till internationell finansiering.

Vad kan man söka för?

Utveckling av en ansökan till en internationell utlysning inom Horisont Europa. Aktiviteter som stärker ansökan eller teamets sammansättning kan finansieras. Erbjudandet gäller för internationella utlysningar inom något av följande områden; Hållbar industri, Hållbara samhällen, Hållbar precisionshälsa, Hållbara matsystem och Hållbar mobilitet.

Vem kan söka?

Erbjudandet riktar sig till aktörer som vill förbättra sina projektansökningar och möjligheter till finansiering: akademiska aktörer, forskningsinstitut, offentlig sektor, civilsamhället eller små och medelstora företag (SMF), i Sverige, som planerar att ansöka i en internationell utlysning inom Horisont Europa.

Hur mycket kan man söka?

Projektparter kan söka upp till 300 000 kronor. Svenska aktörer som planerar att koordinera ett projekt inom Horisont Europa kan söka upp till 500 000 kronor. Arbetet ska genomföras inom 12 månader.

Viktiga datum

I det här erbjudandet bedömer vi ansökningar vid flera tillfällen. Därför har vi delat in ansökningstiden i flera ansökningsperioder. Det innebär att om du skickar in din ansökan före den sista dagen i en ansökningsperiod får du den bedömd i anslutning till det datumet. Men du kan skicka in din ansökan när som helst före sista ansökningsdag. I tidslinjen visas de ansökningsperioder som ligger närmast i tid.

 • 1 februari 2024: Första datum för ansökan.
 • 27 mars 2024 klockan 14: Sista datum för ansökan i första ansökningsperioden.
 • 4 juni 2024 klockan 14: Sista datum för ansökan i andra ansökningsperioden.
 • 25 september 2024 klockan 14: Sista datum för ansökan i tredje ansökningsperioden.
 • 26 november 2024 klockan 14: Sista datum för ansökan i sista ansökningsperioden.

Läs alla detaljer på Vinnovas sida om utlysningen.

Lycka till med din ansökan!

Utlysning: Gestalta framtidens hållbara lösningar inom mobilitets- eller matsystemet

Inlägg av Övrigt, Vinnova

Vill du vara med och bidra till att utforma framtidens hållbara mobilitets- eller matsystem? Vinnova erbjuder projektparter att utforma framtidsprototyper. Syftet är att stimulera förmågan att föreställa sig och förstå olika framtider samt skapa dialog för att agera mer strategiskt och tillsammans forma framtidens mobilitets- eller matsystem för en långsiktigt hållbar utveckling.

Tvärdisciplinära team bestående av kompetenser inom spekulativ design och mobilitets- eller matsystemet kan söka. Aktörskonstellationen ska bestå av minst två projektparter, varav minst en med kompetens inom spekulativ design.

Projekt kan söka bidrag upp till 700 000 kronor per projekt. Total bidragsbudget är cirka 7 miljoner för mobilitetssystemet och cirka 7 miljoner för matsystemet.

Utlysningen öppnade 21 december 2023 och stänger 14 mars 2024.

Fullständig information finns tillgänglig på Vinnovas webb: vinnova.se/e/framtidsprototyper-inom-hallbar-mobilitet/gestalta-framtidens-hallbara-losningar-2023-04105/

Ett informationsmöte arrangeras 2 februari 2024.

VCraft Aeronautics tar plats i Innovair

Inlägg av Arenor/SMF, Innovair

VCraft Aeronautics, ett startup-företag baserat på Ekerö utanför Stockholm, tar plats i Innovair.

Företaget utvecklar ett vertikalstartande elflygplansystem (eVTOL) i två varianter: en tvåsitsig och en obemannad. Planet använder ett system där propelleraxelns riktning kan ändras beroende på flygfas, vilket man är ensam om i Europa. Detta system möjliggör vertikal start och landning likt en helikopter samtidigt som det kan flyga energieffektivt som ett konventionellt flygplan med vinge.

Farkosten är helt eldriven, och företaget har själva utvecklat batterisystemet till sitt provflygplan. Förutom att utsläpp elimineras minskar även övrig miljöpåverkan som till exempel buller. Designen är gjord för att hålla nere kostnader för drift och underhåll och minimera livscykelkostnaden.

Företaget, grundat år 2021 av Peter Jansson och Johannes Johansson, med mycket lång erfarenhet från flygområdet, har ambitionen att positionera sig som en aktör inom elflygplansutvecklingen i Europa.

Conceptio Lab på Sverigebesök

Inlägg av Internationalisering

Fyra unga forskare från brasilianska Conceptio Lab – Matheus Cogo, Jeanne Lima, Ariane Novais och Moara Oliviera – berättar i den här lilla filmen om sina positiva upplevelser i samband med WARA-PS Demonstration Week 2023 i Västervik.

Conceptio Lab är under uppbyggnad vid ITA, som är det brasilianska flygvapnets välrenommerade tekniska högskola. Man ingår i flera av samverkans¬projekten inom Air Domain Study (ADS), där även Embraer samt flera andra brasilianska universitet medverkar. På svensk sida deltar Innovair, Saab och FMV, med LiU som primär akademisk partner.

Conceptio Lab kommer i samverkan med WARA-PS att utgöra en plattform för fortsatta aktiviteter i det bilaterala projektet Virtual Demonstrator, inom ramen för ADS.

Den entusiasm som filmen ger prov på är ett fint exempel på den innovationssamverkan som samarbetet mellan Sverige och Brasilien bidrar till. Att inkludera unga forskare är ett viktigt steg i ambitionen att försörja alla tre delarna av Triple Helix med erforderlig spetskompetens nu och i framtiden.

Nioårsutvärderingen är färdig

Inlägg av Innovair

Nu är Swecos nioårsutvärdering av Innovair som strategiskt innovationsprogram (SIP) färdig. Utvärderingen har försökt besvara följande frågor:

 1. Vilka resultat har åstadkommits och hur har programmet utvecklats vad gäller:
  1. Mobilisering och kompetensutveckling?
  2. Samverkan och arbetssätt?
  3. Regler och andra incitament som styr utvecklingen i rätt riktning?
  4. Ny teknik, infrastruktur och nya produkter?
 2. Vilket mervärde har programmet haft?
 3. Bidrag till de övergripande effektmålen för hela satsningen på SIPar?
 4. Hur väl har handlingsplanen efter sexårsutvärderingen genomförts?
 5. Vilka är rekommendationerna inför avslutningsfasen?

Du kan läsa slutpresentationen här: SIP_Slutpresentation_Innovair_231212.pdf

Svenska SMF på Aviation Forum

Inlägg av Arenor/SMF, Internationalisering

Aviation Forum, en årlig mässa med Airbus som huvudarrangör, hölls i Hamburg 5–6 december. Eventet lockar uppåt 1 000 besökare och 100–150 utställare, beslutsfattare och experter från flygindustrin som tillsammans med tillverkare och leverantörer på alla nivåer diskuterar bland annat strategier, innovationer och samarbeten. Mässan har en mer ”familjär” karaktär än de stora flygmässorna vilket öppnar för djupgående diskussioner.

Aerospace Cluster Sweden (ACS) hade i år en monter där medlemsföretagen Cognibotics (Lund), Quintus Technologies (Västerås), Vibicore (Vallentuna), Algoryx (Umeå), Dibo (Katrineholm) och Brogren Industries (Älvängen) ställde ut. ACS:s Fredrik Olofsson var på plats för att koordinera.

Mässans – och ACS:s – dörröppnande funktion intygas av det lilla startupföretaget Vibicore som tack vare sin medverkan i ACS:s monter på 2022 års mässa fick kontakt med en av de största integratörerna i flygbranschen. Kontakten har nu lett till projekt. Denna typ av nätverksbyggande är oerhört viktig för ett litet företag som Vibicore, och medlemskapet i ACS har varit helt avgörande.

ACS planerar redan nu för svenskt deltagande på nästa års Aviation Forum som hålls i München i novenber 2024.

Brazilian-Swedish Workshop on AI/ML in Life Science and Engineering

Inlägg av Akademi/SARC, Internationalisering, Övrigt

I São Paulo anordnades 6–7 november en svensk-brasiliansk workshop om AI/ML i Life Science and Engineering. Programmet innehöll presentationer inom tillämpningsområden och metodutveckling liksom både brainstorming och paneldebatter. Fokus låg på att hitta möjliga samarbeten mellan svenska och brasilianska forskare inom life science och övrig ingenjörsvetenskap.

Läs mer på: e-science.se/2023/10/brazilian-swedish-workshop-on-ai-ml-in-life-science-and-engineering/

SARC-BARINet Workshop 2023

Inlägg av Akademi/SARC, Internationalisering

Årets SARC-BARINet workshop hölls 22 och 24 november på Universidade Federal de Santa Catarina i Florianopolis, Brasilien. BARINet är Brasiliens motsvarighet till SARC, alltså ett nationellt nätverk av universitet inom flygteknik.

Workshoppen, som är årligt återkommande och nu hölls för fjärde gången, sammanför aktiva forskare, professorer, doktorander och ingenjörer inom flyg- och rymdområdet för presentation och diskussion av nya idéer. I årets upplaga la man extra fokus på presentationer från doktorander för att bygga och stärka nätverk inom den yngre generationen.

Läs mer på sarc.center/event/sarc-barinet-workshop-2023/

Söker du Innovairs fina och trevliga nyhetsbrev i PDF-format, som vi ger ut tre gånger per år? Dem hittar du på vår nyhetsbrevssida.

Sorterat/Arkiv

Close Menu