Skip to main content
search

Nationella flygteknikaktörer
– Myndigheter

FM – Försvarsmakten

Försvarsmaktens organisation finns för att skydda Sverige och försvara landets frihet, men också för att hjälpa till att skapa fred och säkerhet på platser i världen där det finns krig och konflikter. Försvarsmakten är en myndighet som inkluderar samtliga vapenslag. Flygvapnet har till uppgift att organisera och utbilda flyg-, bas- och ledningsförband och löser uppgifter med hjälp av flygplan och helikoptrar. Bland uppgifterna finns att skydda Sveriges luftrum, genomföra räddningstjänst, utföra flygtransporter och att inhämta underrättelser.

FMV

FMV är en civil oberoende myndighet under Försvarsdepartementet. FMV levererar försvarslogistik, vilket innebär att, tillsammans med vår viktigaste partner Försvarsmakten, utforma och förse försvaret med försvarsmateriel och tjänster. FMV samarbetar med många aktörer, både inom Sverige och internationellt, för att levererera lösningar på de behov av försvarslogistik som våra kunder har. Enligt ett regeringsbeslut görs Försvarsmaktens alla upphandlingar av FMV från och med 1 januari 2013. Försvarsmakten lägger upphandlingsuppdrag till FMV som sköter själva upphandlingen.

FOI – Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI är Sveriges största forskningsorganisation och bildades 2001 genom sammanslagningen av myndigheterna FOA (Försvarets forskningsanstalt) och FFA (Flygtekniska försöksanstalten). FOI har totalt ca 1 000 medarbetare. Inom det flygtekniska området bedriver FOI forskning och tillämpad verksamhet inom främst grundläggande flygteknisk basteknik såsom konceptstudier, aerodynamik, aeroelasticitet, struktur- och materialteknik, flygmekanik, radar- och IR-signaturanalys, styrning och navigering.

LFV

LFV:s huvuduppgift är att tillhandahålla flygtrafiktjänst för civil och militär luftfart i Sverige. LFV är ett affärsverk med ca 1 250 anställda som driver flygtrafiktjänst för civila och militära kunder vid 28 torn i Sverige samt vid två kontrollcentraler. Huvudkontoret finns i Norrköping. Drift och ägande av statens flygplatser för civil luftfart var tidigare en del av LFV, men de överfördes den 1 april 2010 till det nybildade företaget Swedavia AB. Luftfartsinspektionen, tidigare en del av Luftfartsverket, avskiljdes den 1 januari 2005 och bildade myndigheten Luftfartsstyrelsen vars verksamhet sedan 2009 har övergått till den nybildade Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen (luftfart)

Transportstyrelsen arbetar för en säker luftfart och tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Transportstyrelsen är nationell tillsynsmyndighet i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordningar om det gemensamma europeiska luftrummet. Transportstyrelsen har i enlighet med luftfartsförordningen rätt att utfärda föreskrifter för:

  • flygtrafiktjänst i samråd med Försvarsmakten;
  • flygvädertjänst i samråd med Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI);
  • flygräddningstjänst efter samråd med Sjöfartsverket.

Inrättande och drift av svenska flygplatser ska prövas av Transportstyrelsen. Flygplatser ägs och drivs främst av Swedavia, landstinget, kommun eller företag. Transportstyrelsen utövar tillsyn över samtliga svenska flygplatser, vilket innebär att man kontrollerar och följer upp flygplatsernas verksamhet för att säkerställa att flygsäkerheten upprätthålls.

Vinnova

Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, är en statlig myndighet under näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Uppgiften är att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation och att finansiera behovsmotiverad forskning. Vinnovas vision är att Sverige ska vara ett globalt ledande forsknings- och innovationsland som är attraktivt att investera och bedriva verksamhet i. Därför främjas samverkan mellan företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Detta görs genom att stimulera ökat nyttiggörande av forskning, investera långsiktigt i starka forsknings- och innovationsmiljöer och genom att utveckla katalyserande mötesplatser. Vinnovas verksamhet är även inriktad på att stärka internationell samverkan. Varje år investerar Vinnova cirka 2,7 miljarder kronor i olika insatser. Vinnova, Energimyndigheten och Formas samverkar för att etablera strategiska innovationsprogram.

Energimyndigheten

Energimyndigheten, under näringsdepartementet, arbetar inom flera större arbetsområden för att skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning. Myndigheten bedriver forskningsfinansiering för att effektivisera användningen av energi samt för att främja ny energiteknik och ny energiproduktion. Energimyndigheten ansvarar även för betydande delar av elcertifikatsystemet. Vinnova, Energimyndigheten och Formas samverkar för att etablera strategiska innovationsprogram.

Formas

Forskningsrådet Formas är ett statligt forskningsråd under Miljödepartementet. Verksamheten finansieras av anslag från Miljödepartementet och Landsbygdsdepartementet. Verksamhet indelas i tre verksamhetsgrenar – forskningsstöd, strategi och analys samt forskningskommunikation. Vinnova, Energimyndigheten och Formas samverkar för att etablera strategiska innovationsprogram.

Close Menu