Skip to main content
search

Nationell flyginnovation
– Demonstratorprogram

Vad är en demonstrator?

En demonstrator är en plattform där tänkta egenskaper hos en teknik under framtagning kan provas och valideras. Demonstratorn kan ses som steget mellan forskning och utveckling, där den framforskade teknikens producerbarhet ska demonstreras. Läs gärna mer om demonstratorns roll i innovationen här.

Plattformen kan bestå av olika delar befintlig och ny teknik, där verifieringen stöds av simuleringsteknik; huvudsaken är att önskade funktioner i nyutvecklad teknik kan bekräftas.

Demonstratorer inom området civila flygplan och flygmotorer utvecklas i stor utsträckning inom det europeiska demonstratorprogrammet Clean Sky. Med stöd av programmen NFFP, FLUD, GF Demo och SWE Demo (se nedan) har svenska aktörer tagit ökad andel i internationella civila samarbeten. Programmen har varit helt avgörande för denna positionering.

Demonstrera för att skapa teknologiövertag

Den forskning vi utför i dag ska resultera i innovation. Därför måste den ta plats i framtidens produkter. Vi måste redan nu identifiera möjliga marknadsmöjligheter för svenska aktörer.

Framtidens flygutveckling sker i internationella samarbeten, där nationella aktörer konkurrerar om kontrakt på delsystem. Sverige måste ta plats. Ett helt nödvändigt steg på vägen för att svensk flygteknologi och –innovation ska kunna bli efterfrågad är att vi i dag fokuserar på våra styrkeområden och att vi inom dessa paketerar framtagna teknologier i lämpliga demonstratorer.

Det är via dessa demonstratorer som Sverige kan realisera sina ambitioner att ta plats i framtidens flygsystemutveckling – och därigenom vinna affärer och generera exportintäkter och skapa jobb. Redan i agendan NRIA Flyg 2013 föreslogs satsningar på fem olika demonstratorer. Läs mera om detta i NRIA Flyg 2013 som kan laddas ner här (svensk PDF) eller här (engelsk PDF).

Genomförda och pågående civila demoprogram

FLUD – Flygtekniskt utvecklings- & demonstrationsprogram
Med stöd från Vinnova genomfördes 2006–2010 demoprogrammet FLUD – Flygtekniskt utvecklings- & demonstrationsprogram. Programmet bestod av två större projekt:

  • Saab Demonstration Green Aircraft Systems, Vinnova d.nr. 2007-01019
  • Svenska demonstratorn för miljövänlig flygmotor (Volvo Aero), Vinnova d.nr. 2007-00091

FLUD-programmet utvärderades 2010, läs utvärderingsrapporten här. Som en fortsättning på FLUD initierades 2012 GF Demo-programmet.

GF Demo – Grönt flygtekniskt demonstrationsprogram
Programmet Grönt flygtekniskt demonstrationsprogram (GF Demo) vill stärka den svenska flygindustrins internationella konkurrenskraft. Det görs genom stöd till demonstrationsfasen, som är speciellt utsatt för flygindustrin. En demonstrator är en plattform där tänkta egenskaper hos framforskade idéer och teknik kan provas och valideras.

Programmet ska bidra till att demonstrerad grön teknologi snabbare kan införas i kommande civila flygplan och dess tillhörande system, till exempel lättviktsteknologi, energioptimerade system eller nya funktioner i trafikledningssystemet. Det ska stötta och möjliggöra starkt svenskt deltagande i internationella civila demonstrationsprogram, av typen Clean-Sky och SESAR. GF Demo Programmet ska också medverka till att stora företag agerar motor för och drar med sig små och medelstora företag in i både programmets projekt men även vidare in i de internationella demonstrationsprogrammen.

En sammanfattande presentation av GF Demo (2012-2016) finns här.

SWE Demo
Programet SWE Demo (2016-2019) finansierar aktiviteter som stärker deltagandet i internationella demonstrationsprogram inom flygområdet. Utlysningstexten (2015) finns här.

Korta projektbeskrivningar för de två beviljade SWE Demo-projekten finns här (GKN-projekt) respektive här (Saab-projekt). Och här finns presentationer av de två projekten från Innovair årskonferens september 2019:
Innovair-årskonferens-2-okt-2019_SWE DEMO_GKN_Robert Lundberg
Innovair-årskonferens-2-okt-2019_SWE DEMO-Saab Kenneth Karlsson

INT Demo
Programmet INT Demo (2020-2023) internationellt flygtekniskt demonstratorprogram för ökad konkurrenskraft, miljöanpassning och flygsäkerhet. INT Demo programmet finansierar och möjliggör bilateral samverkan med strategiskt prioriterade länder på högre TRL än vad som tidigare medgetts inom ramen för IFFP (som är den internationella delen av det nationella flygforskningsprogrammet NFFP). INT Demo programmet startar under hösten 2020 och utlysningstexten finns här.

Close Menu