Nationell flyginnovation
– Demonstratorprogram

Vad är en demonstrator?

En demonstrator är en plattform där tänkta egenskaper hos en teknik under framtagning kan provas och valideras. Demonstratorn kan ses som steget mellan forskning och utveckling, där den framforskade teknikens producerbarhet ska demonstreras. Läs gärna mer om demonstratorns roll i innovationen här.

Plattformen kan bestå av olika delar befintlig och ny teknik, där verifieringen stöds av simuleringsteknik; huvudsaken är att önskade funktioner i nyutvecklad teknik kan bekräftas.

Demonstratorer inom området civila flygplan och flygmotorer utvecklas i stor utsträckning inom det europeiska demonstratorprogrammet Clean Sky. Med stöd av programmen NFFP, FLUD, GF Demo och SWE Demo (se nedan) har svenska aktörer tagit ökad andel i internationella civila samarbeten. Programmen har varit helt avgörande för denna positionering.

Demonstrera för att skapa teknologiövertag

Den forskning vi utför i dag ska resultera i innovation. Därför måste den ta plats i framtidens produkter. Vi måste redan nu identifiera möjliga marknadsmöjligheter för svenska aktörer.

Framtidens flygutveckling sker i internationella samarbeten, där nationella aktörer konkurrerar om kontrakt på delsystem. Sverige måste ta plats. Ett helt nödvändigt steg på vägen för att svensk flygteknologi och –innovation ska kunna bli efterfrågad är att vi i dag fokuserar på våra styrkeområden och att vi inom dessa paketerar framtagna teknologier i lämpliga demonstratorer.

Det är via dessa demonstratorer som Sverige kan realisera sina ambitioner att ta plats i framtidens flygsystemutveckling – och därigenom vinna affärer och generera exportintäkter och skapa jobb.

Föreslagen satsning på fem demonstratorer

NRIA Flyg 2013 föreslår satsning på fem demonstratorer – två nya och tre uppstartade – som tillsammans ska hjälpa oss att nå våra mål och därigenom förnya svenska styrkeområden och ge oss rätt förutsättningar till internationell position med en utökad produktportfölj.

  1. Helhetsförmåga och konceptstudier
  2. Integrerad frandrivning
  3. Framdrivning – fläktmodul
  4. Integrerad struktur – flygplansvinge
  5. Flygtrafikledning (ATM) – integrerat koncept

Demonstratorerna är prioriterade utifrån dagens kunskap och mognadsnivåer. De förenar civila och militära behov och nyttor, och kan sättas samman i framtida demonstratorkoncept, på olika mognadsnivåer. I detta arbete är det viktigt att samordna och förstå synergier både mellan aktörer inom det egna teknologiområdet och mellan flyg och andra områden. För varje föreslagen demonstrator har lämpliga aktörer för samverkan identifierats.

Läs mer om de fem föreslagna demonstratorerna i NRIA Flyg 2013. Ladda ned agendan här (svensk PDF) eller här (engelsk PDF).

Genomförda och pågående civila demoprogram

FLUD – Flygtekniskt utvecklings- & demonstrationsprogram

Med stöd från Vinnova genomfördes 2006–2010 demoprogrammet FLUD – Flygtekniskt utvecklings- & demonstrationsprogram. Programmet bestod av två större projekt:

  • Saab Demonstration Green Aircraft Systems, Vinnova d.nr. 2007-01019
  • Svenska demonstratorn för miljövänlig flygmotor (Volvo Aero), Vinnova d.nr. 2007-00091

FLUD-programmet utvärderades 2010, läs utvärderingsrapporten här. Som en fortsättning på FLUD initierades 2012 GF Demo-programmet.

GF Demo – Grönt flygtekniskt demonstrationsprogram

Programmet Grönt flygtekniskt demonstrationsprogram (GF Demo) vill stärka den svenska flygindustrins internationella konkurrenskraft. Det görs genom stöd till demonstrationsfasen, som är speciellt utsatt för flygindustrin. En demonstrator är en plattform där tänkta egenskaper hos framforskade idéer och teknik kan provas och valideras.

Programmet ska bidra till att demonstrerad grön teknologi snabbare kan införas i kommande civila flygplan och dess tillhörande system, till exempel lättviktsteknologi, energioptimerade system eller nya funktioner i trafikledningssystemet. Det ska stötta och möjliggöra starkt svenskt deltagande i internationella civila demonstrationsprogram, av typen Clean-Sky och SESAR. GF Demo Programmet ska också medverka till att stora företag agerar motor för och drar med sig små och medelstora företag in i både programmets projekt men även vidare in i de internationella demonstrationsprogrammen.

En sammanfattande presentation av GF Demo (2012-2016) finns här.

SWE Demo

Programet SWE Demo (2016-2019) finansierar aktiviteter som stärker deltagandet i internationella demonstrationsprogram inom flygområdet. Utlysningstexten (2015) finns här.

Korta projektbeskrivningar för de två beviljade SWE Demo-projekten finns här (GKN-projekt) respektive här (Saab-projekt). Och här finns presentationer av de två projekten från Innovair årskonferens september 2019:
Innovair-årskonferens-2-okt-2019_SWE DEMO_GKN_Robert Lundberg
Innovair-årskonferens-2-okt-2019_SWE DEMO-Saab Kenneth Karlsson