Skip to main content
search

NRIA Flyg 2013

Ladda ned agendan här (svensk PDF)
eller här (engelsk PDF).

NRIA Flyg 2013 är den andra inkarnationen (efter NRA Flyg 2010) av agendan för svensk flygforskning och -innovation för tiden fram till 2050. Målsättningen är att stärka förutsättningarna inom flygteknikområdet genom ett antal åtgärder som ger förutsättningar för ett svenskt teknologiövertag med vilket vi kan leverera samhällstjänster med ökad kvalitet och effektivitet, skapa konkurrenskraft och jobb och möta globala samhällsutmaningar.

Dokumenten är framtagna inom Vinnovas program Strategiska forsknings- och innovationsagendor av representanter från universitet/högskolor/institut (Chalmers, KTH, LiU, HV, BTH, FOI och Swerea), företag (Saab, GKN Aerospace samt små och medelstora företag), intresseorganisationer (SAI, Teknikföretagen) och myndigheter (FMV, Försvarsmakten) under processledning av Föreningen Svenskt Flyg.

Rekommendationer i korthet

  • Satsa på fem demonstratorer: En satsning på fem demonstratorer i vilka Sverige kan visa sitt teknologiövertag för att komma i fråga för plats i internationella samarbeten. För att skapa teknologiövertag för Sverige rekommenderar vi att nationell flygteknologiutveckling fokuseras till sex prioriterade forskningsområden. Arbetet inom dessa områden föreslås konkretiseras i fem demonstratorer, där vi verifierar vår nationella position och därigenom tar önskade delar i internationella samarbeten.
  • Stärk arenorna för flygproduktion: Vi föreslår att bättre strukturer för SMF inom produktion utvecklas med stöd från industriforskningsinstitut. Detta för att så stor del som möjligt av innovationskedjan ska behållas i Sverige, och för att vi ska skapa avancerad sysselsättning inom landets gränser. Till en början fokuserar vi på produktion inom metallteknologi med bas i Trollhättan och inom kompositteknologi med bas i Linköping. Pilotprogram behöver startas med syfte att utveckla förmågor och teknologier hos högteknologiska SMF för att de ska kunna bli leverantörer till flygindustrin. SMF:s villkor för deltagande i forskningsprojekt med tillhörande finansieringsmodell behöver också ses över.
  • Stärk forskningsnätverken: För att svensk akademisk forskning effektivt ska kunna medverka till innovation måste dess resultat snabbare ut på marknaden. Vi vill öka förmågan hos de akademiska aktörerna genom att företagen ger önskad kontakt med framtida marknadsbehov; universitet, högskolor och institut samverkar för att på strategiskt bästa sätt möta dessa framtida behov. Denna samverkan gäller naturligtvis även aktörer utanför det rena flygområdet.
  • Etablera Forum NRIA Flyg (= Innovair): För att riktningen på våra insatser inom flygområdet ska vara tydlig och samsynen stor rekommenderar vi inrättandet av ett forum med ägarskap för svenska flygforskningsfrågor. Forumet vidareutvecklar färdplanen för flygområdet, fokuserar och synkroniserar aktiviteter och samverkan och hanterar reguljär uppföljning med analys och rapportering av status av åtgärder och rekommendationer. Vart tredje år ansvarar forumet för framtagning av en uppdaterad version av flygforskningsagendan NRIA Flyg.

Läs mer i agendan här (svensk PDF) eller här (engelsk PDF).

Ladda ned ett kompletterande dokument som utvecklar Innovairs syn på det svenska innovationssystemet här (svensk PDF) eller här (engelsk PDF).

En aggregerad lista med NRIA Flyg:s mål, som är de som styr Innovairs verksamhet, finns här.

Close Menu