Skip to main content
search

Nationell flyginnovation
– NFFP

Nationellt flygtekniskt forskningsprogram

Det nationella flygtekniska forskningsprogrammet (NFFP) är ett finansieringsprogram för flygteknisk forskning med syfte att vidareutveckla forskningsresurserna inom landet vid industri, forskningsinstitut, universitet och högskolor samt att samordna utnyttjandet av dessa resurser. NFFP omfattar flygteknisk forskning av såväl civilt som militärt intresse. NFFP:s kanslifunktion finns på Vinnova.

NFFP ska som en del av den flygtekniska forskningen inom landet bidra till att stärka den svenska industrins konkurrensförmåga. Programmet ska även stärka landets förmåga att aktivt delta i och dra nytta av internationellt forsknings- och teknologisamarbete, vilket:

  • stärker svensk flygindustris konkurrensförmåga;
  • stärker landets förmåga att medverka i och dra nytta av internationellt forsknings-, teknologi- och utvecklingssamarbete;
  • stödjer Försvarsmaktens operativa förmåga, genom kompetens att vidmakthålla och utveckla system.

Nationella flygforskningsprogrammet är inget nytt program; det skapades efter ett regeringsbeslut redan 1994 och är nu inne på sin sjunde etapp NFFP7 (2017–2022). Se två presentationer här: NFFP7 inriktning 2017-01 respektive NFFP7-presentation oktober 2019

Den första utlysningen inom NFFP7 omfattar 160 miljoner kronor. Efter denna första utlysning har 43 projekt beviljats till en summa av drygt 180 miljoner kronor (utökning från ursprungliga 160 miljoner kronor i utlysningen). Projekten leds av Saab (23 projekt, se projektlista) och GKN (20 projekt, se projektlista).

Utlysning 2 inom NFFP7 under våren 2019 omfattar ca 80 miljoner kronor. Som en koppling till föregående etapp NFFP6 (2013–2016) finns här dess utlysningstexter och projektlistor.

Roll och nytta

NFFP:s viktigaste roll i innovationssystemet är att medverka till skapandet av välfungerande forskningsmiljöer på flygområdet vid industri, institut, universitet och högskolor samt till samverkan mellan dessa aktörer. Välfungerande forskningsprogram på TRL 2–3 är av grundläggande betydelse för svensk flygindustri.

Den samverkan mellan staten och industrin som underlättas med NFFP är numera väl etablerad och är ett framgångsrikt medel för att stärka svensk flygindustri genom behovsmotiverad forskning. NFFP har i utvärderingar visat sig vara ett mycket lyckat program med hög måluppfyllnad och relevans. Se utvärderingsrapporter från 2004 och 2008. Under 2018 har en Effektutvärdering av NFFP etapp 5 och 6 genomförts. Rapporten från utvärderingen kan laddas ner här: Utvärderingsrapport 2018

NFFP är en förutsättning för att uppsatta mål i NRA Flyg 2010 och NRIA Flyg 2013 kan uppfyllas i slutänden. Flygindustrin får genom NFFP fortlöpande kompetensförsörjning, såväl i form av senaste resultat från forskningsfronten som forskningsutbildad personal. NFFP ska dessutom bidra till att stärka tillväxt hos små och medelstora företag, och även hos universitet/högskolor och institut, för att på lång sikt stärka svensk flygindustri och dess internationella konkurrenskraft. En viktig del i akademins och institutens uppgift är att verifiera sin forskning i egna teknologidemonstratorer för sin och industrins positionering.

Viktiga framgångsfaktorer är att:

  • programmet utgår från ett avtal mellan staten och företagen;
  • projekten ska bedrivas i samverkan mellan företag och universitet/högskola/institut;
  • projekten leds av företagen för att tydligt sätta behovsbilden;
  • universitet/högskola/institut är mottagare av de offentliga medlen, där undantag kan göras för industridoktorander;
  • NFFP ska sammantaget ge nytta i både civila och militära applikationer;
  • minst 50 % av finansieringen består av företagens egensatsning;
  • en del av budgeten reserveras för deltagande från SMF.

Andra viktiga effekter av NFFP är teknologispridning till andra näringsgrenar och bidrag till vidmakthållande och vidareutveckling av befintliga militära system. NFFP:s roll i innovationssystemet inom flygteknik är således kritisk.

Typiska forskningsprojekt

NFFP inriktas mot låga TRL, där det skapar förutsättningar för flygindustri och akademi/institut att delta i internationella forsknings- och demonstrationsprogram. Programmet omfattar forskningsprojekt som inriktas mot de utpekade prioriterade teknikområdena.


För att förstå NFFP7:s betydelse och verksamhetsområde måste vi ha sneda vågens princip på näthinnan. Under den aktuella tidsperioden (mörk ruta) är NFFP7 aktivt på låga TRL i en sned våg som startar under perioden (blå). Programmet kommer att ha betydelse för demonstrationsprojekt som startas vid ett senare tillfälle än övriga demonstrationsprojekt vi beskriver i det här dokumentet – vilka befinner sig på en tidigare våg (röd), och som har sin forskningsbas i NFFP6.

Koppling till internationella program

NFFP är en viktig länk i nationell samverkan inom flygteknisk forskning. Inom fastlagd ram har NFFP byggt upp en bred och stark forskning hos svenska universitet, högskolor och institut, som varit en bas för deras möjlighet till deltagande i såväl svenska som europeiska forskningsprogram. Att forskningsprojekt kan starta med finansiering från NFFP och fortsätta i europeiska eller andra internationella program går helt i linje med EU:s önskan om Innovation Partnership.

Close Menu