Skip to main content
search

Höghöjdseffekt

Koldioxiden i flygmotorernas avgaser stannar i atmosfären i hundratals år och skapar en värmeisolerande växthuseffekt. En annan växthuseffekt fås när flygavgaserna släpps ut på mer än 8 000 meters höjd; vattenånga och kväveoxider i de varma avgaserna resulterar i kondensstrimmor och cirrusmoln. Dessa strimmor och moln bidrar till växthuseffekten men är inte alls lika långlivade som själva koldioxiden utan försvinner efter ett antal veckor. Sammantaget fås alltså en mycket stark uppvärmningseffekt första månaden, sedan betydligt lägre.

Det är vanskligt att väga samman de båda effekterna på grund av att de har så olika livslängd. Ett möjligt sätt att förenkla resonemanget är att skapa ett medelvärde över tid genom att multiplicera koldioxid­utsläppen med en viss faktor. 2009 föreslogs1 denna faktor sättas till 1,9, och i dagsläget är detta förenklade tankesätt relativt utbrett2. Varken faktorn i sig eller värdet 1,9 är dock vetenskapligt bevisade eller ens överenskomna; av just denna anledning är faktorn konservativt satt och ska ses som ett ”worst case”.

Tyska DLR utför just nu mätningar av utsläpp i realtid under olika förhållanden för att bygga upp kunskapen på området. Innovair kommer att fortsätta bevaka utvecklingen.

1 Lee et al: Transport impacts on atmo­sphere and climate; Aviation, Atmospheric Environment, 44 (2010) 4678–4734.

2 2017 Government GHG Conversion Factors For Company Reporting, UK Department for Business , Energy & Industry Strategy, 2017.

Close Menu