Skip to main content
search

Innovair utvärderat 2017

Samtliga strategiska innovationsprogram (SIP) utvärderas med tre års intervall av Vinnova. Utvärderingarna baseras på programmens effektlogik för att verifiera att programmens syfte och mål uppnås. Även programmens måluppfyllelse i relation till myndigheternas syfte med satsningen på strategiska innovationsprogram enligt utlysningstexten utvärderas. Utvärderingarna ligger till grund för beslut om fortsatt finansiering.

För Innovair skedde den första utvärderingen under 2017. Utvärderingen baserades till del på programmets strategiska ansats i form av målsättning och aktiviteter, det pågående och planerade genomförandet av den uppsatta strategin samt programmets organisatoriska struktur och funktion.

Innovair bedömdes som ett “målmedvetet program” med en “klar och strategisk logik” och en ” väl genomtänkt plan för att växla upp egna satsningar med internationella”. Enligt utvärderingen behöver Innovair arbeta vidare med synliggörande av programmets verksamhet och effektlogik, samverkan med andra aktörer inklusive regleringar och affärsmodeller, kompetensförsörjning och jämställdhet. Vi tar med oss denna återkoppling in i arbetet med 2019 års NRIA Flyg.

Close Menu