Skip to main content
search
All Posts By

webmaster

Konferenser för NFFP-projekt

Inlägg av Övrigt

Under ett par dagar i november bjöd GKN Aerospace in till sin årliga konferens i Trollhättan för de NFFP-finansierade doktorandprojekt som körs med GKN som industripartner. Projekten presenterades av doktoranderna, för varandra, och med inbjudna åhörare utifrån.

Upplägget tjänar flera syften: doktoranderna får mötas och förädla sina nätverk, de får ett bra tillfälle att kika in i varandras projekt och fundera på eventuella synergier, och konferensen ger en unik samlad bild på bredden av NFFP-floran för den som inte dagligen följer arbetet i projekten.

Saab, som också är industripartner för ett antal NFFP-projekt, kommer att köra en motsvarande konferens i början av 2022.

SARC-BARINet Aerospace Competition

Inlägg av Övrigt

Den första SARC-BARINet Aerospace Competition avgjordes i oktober 2021. Tävlingen är ett samarbete mellan Swedish Aerospace Research Center (SARC) och BARINet som är Brasiliens motsvarande akademiska flygtekniska forskningscenter.

Tävlingen är öppen för aktörer från Sverige och Brasilien, och inte nödvändigtvis bara från organisationer under SARC- och BARINet-paraplyerna. Den uppmuntrar till samarbete mellan akademiska discipliner såväl som mellan akademi och industri och är avsedd som en accelerator inom området.

18 lag var anmälda till årets tävling, varav sex inkom med bidrag. Uppgiften handlade om obemannade flygplan i formation eller svärm som samverkar för att utföra ett uppdrag. Vinnaren valdes utifrån en utvärdering som gjorts av en jury bestående av experter inom närliggande områden, både från Brasilien och Sverige.

Det vinnande laget – i år från Brasilien – skapade ett multi-UAV-samarbetssystem för identifiering av cyanobakteriella ytblomningar och makrofyter. Priset delades ut under mötet för högnivågruppen för flygteknik i Brasilia, Brasilien, 27 oktober. Ceremonin sändes även på webben. Laget får ett pris på 6 000 euro för en resa till Sverige där de får träffa representanter för landets flygindustri. Det bästa svenska bidraget fick diplom under 10th Brazilian-Swedish Workshop in Aeronautics.

Innovairs årskonferens 2021

Inlägg av Övrigt

Innovairs årskonferens 2021 genomfördes virtuellt via Teams den 10 november 2021 med drygt 50 deltagare. Fokus denna gång var att ge utrymme för utförliga presentationer från innovationskedjans olika delar: akademi, forskningsinstitut och SMF.

Den akademiska verksamheten inom Swedish Aerospace Research Center (SARC) presenterades, liksom den flygtekniska verksamheten vid forskningsinstituten FOI och RISE. I presentationen från Aerospace Cluster Sweden (ACS) exemplifierades SMF-verksamheten med presentationer från de två medlemsföretagen Carmenta och Spacemetric.

Samtliga presentationer vid årskonferensen (inspelade och som pdf) finns här.

Clean Aviation söker medlemmar till sitt vetenskapsråd

Inlägg av Övrigt

Clean Aviation söker deltagare till partnerskapets vetenskapliga rådgivande organ (scientific advisory body). Kandidater bör ha en universitetsexamen inom ett relevant vetenskapligt område (helst på forskarnivå), och minst 15 års yrkeserfarenhet och kompetens inom ett område som är relevant för utmaningen att avsevärt minska flygets klimatpåverkan.

Sugen? Klicka här och anmäl dig – senast 5 januari.

Clean Aviation är i gång

Inlägg av Akademi/SARC, Arenor/SMF, Clean Sky/Clean Aviation, Demonstration, GKN Aerospace, Internationalisering, Multi use, Övrigt, Saab Aeronautics, Vinnova

Clean Aviation – efterföljaren till EU-kommissionens två gigantiska offentlig-privata partnerskap för klimatneutralt flyg, Clean Sky respektive Clean Sky 2 – är nu i gång. Clean Aviation trädde i kraft den 30 november 2021 och är en del av Horizon Europe, det nionde ramprogrammet.

Sveriges flygtekniska innovationsaktörer har hållit en hög profil i de föregående satsningarna med förhållandevis stort deltagande och framgångsrika demonstratorinsatser. I och med detta är vi välpositionerade för Clean Aviation och kommer med rätt nationella satsningar att kunna ta stort ansvar för att de uppsatta klimatmålen för framtidens flyg ska kunna nås.

Det nya partnerskapet innehåller tre huvudspår: hybridelektriska och helelektriska koncept för regionalflyg, ultraeffektiva flygplansarkitekturer för medelstora flygplan och vätgasdrift för flera flygplansstorlekar. Liksom tidigare bygger allt på ett unikt arbetssätt där de bästa idéerna och talangerna från industri, akademi, forskningscentra och SMF sammanförs.

Läs mer på clean-aviation.eu.

SARC-kurs i hållbarhet

Inlägg av Övrigt

Swedish Aerospace Research Center (SARC) gav under våren kursen Hållbarhet inom rymd och flyg. Kursen gav en översikt över FN:s globala hållbarhetsmål (SDG) och verktyg för att utvärdera och utveckla forskning och innovation mot ökad hållbarhet. Målgrupp var doktorander och postdocs inom SARC och Graduate School of Space Technology samt ingenjörer aktiva inom forskning och utveckling i flyg- och rymdindustrin.

Deltagarnas projekt diskuterades i online-workshoppar med break-out-sessioner, och en innovativ och kreativ workshop hölls för att ytterligare förstärka hållbarhetsaspekter i projekten framöver. Deltagarna avslutade kursen med ett självständigt arbete baserat på ett SDG-utvärderingsverktyg (se innovair.org/21q3/sdgtool).

Upplägget var mycket uppskattat. Mer information fås från info@sarc.center.

Hallå – Anna Rathsman

Inlägg av Övrigt

Anna Rathsman, generaldirektör för Rymdstyrelsen och ordförande för ESA Council, har tilldelats Ulla Teige-diplomet av Flyg- och rymdtekniska föreningen (FTF). Diplomet är uppkallat efter Sveriges första kvinnliga civilingenjör inom flygteknik och syftar till att uppmuntra kvinnor som verkar inom flyg- och rymdteknik.

Grattis Anna, årets kvinnliga förebild inom flyg och rymd?

Tack! Jag känner mig självklart väldigt hedrad! När jag var ung hade jag faktiskt inte en tanke på att jag skulle arbeta med rymd. Nu när jag har tillbringat i stort sett hela min karriär inom området är jag väldigt nöjd eftersom jag det har varit utmanande, inspirerande, svårt och kul – alltså precis som jag önskat att det skulle vara.

Motiveringen nämner din ”gedigna bakgrund”, hur ser den ut?

Jag blev civilingenjör E på KTH 1988. Fram till 1999 jobbade jag på Rymdbolaget (numera SSC) med olika satellitprojekt. Sedan gick jag till Ericsson där jag utvecklade en ny organisation inom radioteknikområdet, och efter det SSC igen där jag sedermera blev teknisk direktör. Att nu få vara GD för Rymdstyrelsen känns som pricken över i:et.

Du får det första Ulla Teige-diplomet någonsin, hur känns det?

Kul och hedrande, och något jag är stolt över! Självklart kommer diplomet att hänga på hedersplats. Jag hoppas att utnämnandet kan inspirera unga att arbeta med flyg- och rymdområdet och öka intresset för de nyttor som rymden erbjuder.

Energimyndigheten satsar fossilfritt

Inlägg av Övrigt

För att bidra till utvecklingen av fossilfritt flyg utlyste Energimyndigheten tidigare i år upp till 100 miljoner kronor för innovation inom hållbara förnybara bränslen för flyg, el- och vätgasflyg samt tanknings- och laddinfrastruktur. Innovationsprojektens maximala löptid är från 1 juli 2021 till 31 december 2022.

Denna typ av utlysning öppnar upp för olika typer av tekniklösningar och bränslen. Det är av stor vikt för Sveriges nationella konkurrenskraft inom fossilfritt flyg att svenska företag, universitet och institut ges förutsättningar att vara med och bidra till flygets omställning – speciellt med tanke på att övriga starka flygnationer som Frankrike, Tyskland och England i nuläget satsar mycket stora belopp för att påskynda teknikutvecklingen.

Utlysningen kan ses som ett första steg för att bygga upp denna konkurrenskraft under projekttiden, och vi hoppas givetvis att Sverige ska fortsätta denna satsning även därefter.

Innovairs partner har fått ett antal projekt godkända inom utlysningen. Exempelvis ska Saab tillsammans med partner inom svensk flygindustri och universitet kartlägga tekniska vägval mot ett fossilfritt flyg – läs mer här. Ett annat exempel är att GKN Aero­space satsar på vätgasflyg i projektet H2JET – läs mer här.

1st CEAS Women in Aerospace Conference

Inlägg av Övrigt

I juni höll organisationen Council of European Aerospace Societies (CEAS) sin första återkommande konferens på temat women in aerospace, med syftet att öka andelen kvinnor i flyg- och rymdrelaterad innovation. Konferensen hölls digitalt med deltagare från näringsliv, nationella myndigheter och internationella organisationer.

I dagsläget utgör, enligt konferensen, kvinnor 39 % av den globala arbetsstyrkan, vilket kan uppfattas som en positiv siffra. Problemet i tekniktunga branscher är dock att en underrepresentation av kvinnor tillsammans med en vilja att skapa jämställdhet på chefsnivå tenderar att medföra att branscherna utarmas på kvinnor under denna chefsnivå.

Alla samhällets nivåer behöver vara engagerade i att skapa förändring: regeringar sätter upp ramverk och regler, näringslivet skapar policyer, samhället bearbetar stereotyper och på individnivå finns ofta behov av förändrad självbild, enligt talarna på konferensen.

Konkret innehöll konferensen också en tävling för studenter på temat hur man främjar teknikkarriärer hos den yngsta generationen.

womengineer.org/igeday

Unik studie kopplar ihop utsläppsmål med klimatmål

Inlägg av Övrigt

Chalmers har deltagit i en studie ledd av tyska flyg- och rymdcentret DLR, publicerad i Nature Communications, om i vilken utsträckning flygets uppsatta utsläppsmål bidrar till Parisavtalets uppvärmningsmål. Resultaten bygger delvis på den typ av resonemang som Innovair förde i NRIA Flyg 2020 vad gäller olika insatsers påverkan på den totala effekten. Skillnaden är att denna studie beräknar temperaturökningen från flygandet, inklusive höghöjdseffekter, som ett resultat av att olika målscenarier uppfylls.

Grundläggande för resonemanget är att flyget i dagsläget står för fem procent av den människopåverkade kilmatförändringen, och även i framtiden kan tillåtas göra det. I så fall kan flyget få bidra till en maximal temperaturhöjning på 0,1 grader (fem procent av tvågradersmålet) eller 0,075 grader (1,5-gradersmålet).

Studien uppskattar att om vi slutar utveckla flygteknik, och använder dagens teknik oförändrad i framtiden, ger flyget en höjning på drygt 0,13 grader till 2050 och med fortsatt stark ökning därefter. Om tekniken tänks utvecklas med dagens hastighet hamnar vi i stället på cirka 0,11 grader 2050 och en fortsatt ökning efter det, om än lite svagare. Lägger man på koldioxidkompenserande åtgärder (CORSIA) sjunker tillväxten ytterligare, men den är fortfarande för hög för tvågradersmålet och växer även efter 2050. Det är först när teknikutvecklingen matchar den målbild som ACARE bedömer är möjlig (och som avspeglas i de utsläppsmål som anges i ACAREs Flightpath 2050, som Innovair använder som klimatmål) som vi på sikt kan hamna under 0,1 graders ökning och stanna där.

I studien studeras även ett ”bottom-up”-scenario där forskarna försöker definiera de flygplan och motorer som bedöms vara möjliga att konstruera och införa i tjänst inom de utsatta tidsramarna. Om dessa flygplan utvecklas nås visserligen tvågradersmålet men inte 1,5-gradersmålet trots en relativt snabb införsel av biobränslen.

Studien har fått stor uppmärksamhet och går helt i linje med Innovairs riktlinjer för svensk flygteknisk innovation. Den påvisar behovet av att flygteknikutveckling premieras.

Läs studien här; läs mer om – och ladda ned – NRIA Flyg 2020 här.

Close Menu