Skip to main content
search
All Posts By

gunnarlinn

SARC-kurs i hållbarhet

Inlägg av Övrigt

Swedish Aerospace Research Center (SARC) gav under våren kursen Hållbarhet inom rymd och flyg. Kursen gav en översikt över FN:s globala hållbarhetsmål (SDG) och verktyg för att utvärdera och utveckla forskning och innovation mot ökad hållbarhet. Målgrupp var doktorander och postdocs inom SARC och Graduate School of Space Technology samt ingenjörer aktiva inom forskning och utveckling i flyg- och rymdindustrin.

Deltagarnas projekt diskuterades i online-workshoppar med break-out-sessioner, och en innovativ och kreativ workshop hölls för att ytterligare förstärka hållbarhetsaspekter i projekten framöver. Deltagarna avslutade kursen med ett självständigt arbete baserat på ett SDG-utvärderingsverktyg (se innovair.org/21q3/sdgtool).

Upplägget var mycket uppskattat. Mer information fås från info@sarc.center.

Hallå – Anna Rathsman

Inlägg av Övrigt

Anna Rathsman, generaldirektör för Rymdstyrelsen och ordförande för ESA Council, har tilldelats Ulla Teige-diplomet av Flyg- och rymdtekniska föreningen (FTF). Diplomet är uppkallat efter Sveriges första kvinnliga civilingenjör inom flygteknik och syftar till att uppmuntra kvinnor som verkar inom flyg- och rymdteknik.

Grattis Anna, årets kvinnliga förebild inom flyg och rymd?

Tack! Jag känner mig självklart väldigt hedrad! När jag var ung hade jag faktiskt inte en tanke på att jag skulle arbeta med rymd. Nu när jag har tillbringat i stort sett hela min karriär inom området är jag väldigt nöjd eftersom jag det har varit utmanande, inspirerande, svårt och kul – alltså precis som jag önskat att det skulle vara.

Motiveringen nämner din ”gedigna bakgrund”, hur ser den ut?

Jag blev civilingenjör E på KTH 1988. Fram till 1999 jobbade jag på Rymdbolaget (numera SSC) med olika satellitprojekt. Sedan gick jag till Ericsson där jag utvecklade en ny organisation inom radioteknikområdet, och efter det SSC igen där jag sedermera blev teknisk direktör. Att nu få vara GD för Rymdstyrelsen känns som pricken över i:et.

Du får det första Ulla Teige-diplomet någonsin, hur känns det?

Kul och hedrande, och något jag är stolt över! Självklart kommer diplomet att hänga på hedersplats. Jag hoppas att utnämnandet kan inspirera unga att arbeta med flyg- och rymdområdet och öka intresset för de nyttor som rymden erbjuder.

Energimyndigheten satsar fossilfritt

Inlägg av Övrigt

För att bidra till utvecklingen av fossilfritt flyg utlyste Energimyndigheten tidigare i år upp till 100 miljoner kronor för innovation inom hållbara förnybara bränslen för flyg, el- och vätgasflyg samt tanknings- och laddinfrastruktur. Innovationsprojektens maximala löptid är från 1 juli 2021 till 31 december 2022.

Denna typ av utlysning öppnar upp för olika typer av tekniklösningar och bränslen. Det är av stor vikt för Sveriges nationella konkurrenskraft inom fossilfritt flyg att svenska företag, universitet och institut ges förutsättningar att vara med och bidra till flygets omställning – speciellt med tanke på att övriga starka flygnationer som Frankrike, Tyskland och England i nuläget satsar mycket stora belopp för att påskynda teknikutvecklingen.

Utlysningen kan ses som ett första steg för att bygga upp denna konkurrenskraft under projekttiden, och vi hoppas givetvis att Sverige ska fortsätta denna satsning även därefter.

Innovairs partner har fått ett antal projekt godkända inom utlysningen. Exempelvis ska Saab tillsammans med partner inom svensk flygindustri och universitet kartlägga tekniska vägval mot ett fossilfritt flyg – läs mer här. Ett annat exempel är att GKN Aero­space satsar på vätgasflyg i projektet H2JET – läs mer här.

1st CEAS Women in Aerospace Conference

Inlägg av Övrigt

I juni höll organisationen Council of European Aerospace Societies (CEAS) sin första återkommande konferens på temat women in aerospace, med syftet att öka andelen kvinnor i flyg- och rymdrelaterad innovation. Konferensen hölls digitalt med deltagare från näringsliv, nationella myndigheter och internationella organisationer.

I dagsläget utgör, enligt konferensen, kvinnor 39 % av den globala arbetsstyrkan, vilket kan uppfattas som en positiv siffra. Problemet i tekniktunga branscher är dock att en underrepresentation av kvinnor tillsammans med en vilja att skapa jämställdhet på chefsnivå tenderar att medföra att branscherna utarmas på kvinnor under denna chefsnivå.

Alla samhällets nivåer behöver vara engagerade i att skapa förändring: regeringar sätter upp ramverk och regler, näringslivet skapar policyer, samhället bearbetar stereotyper och på individnivå finns ofta behov av förändrad självbild, enligt talarna på konferensen.

Konkret innehöll konferensen också en tävling för studenter på temat hur man främjar teknikkarriärer hos den yngsta generationen.

womengineer.org/igeday

Unik studie kopplar ihop utsläppsmål med klimatmål

Inlägg av Övrigt

Chalmers har deltagit i en studie ledd av tyska flyg- och rymdcentret DLR, publicerad i Nature Communications, om i vilken utsträckning flygets uppsatta utsläppsmål bidrar till Parisavtalets uppvärmningsmål. Resultaten bygger delvis på den typ av resonemang som Innovair förde i NRIA Flyg 2020 vad gäller olika insatsers påverkan på den totala effekten. Skillnaden är att denna studie beräknar temperaturökningen från flygandet, inklusive höghöjdseffekter, som ett resultat av att olika målscenarier uppfylls.

Grundläggande för resonemanget är att flyget i dagsläget står för fem procent av den människopåverkade kilmatförändringen, och även i framtiden kan tillåtas göra det. I så fall kan flyget få bidra till en maximal temperaturhöjning på 0,1 grader (fem procent av tvågradersmålet) eller 0,075 grader (1,5-gradersmålet).

Studien uppskattar att om vi slutar utveckla flygteknik, och använder dagens teknik oförändrad i framtiden, ger flyget en höjning på drygt 0,13 grader till 2050 och med fortsatt stark ökning därefter. Om tekniken tänks utvecklas med dagens hastighet hamnar vi i stället på cirka 0,11 grader 2050 och en fortsatt ökning efter det, om än lite svagare. Lägger man på koldioxidkompenserande åtgärder (CORSIA) sjunker tillväxten ytterligare, men den är fortfarande för hög för tvågradersmålet och växer även efter 2050. Det är först när teknikutvecklingen matchar den målbild som ACARE bedömer är möjlig (och som avspeglas i de utsläppsmål som anges i ACAREs Flightpath 2050, som Innovair använder som klimatmål) som vi på sikt kan hamna under 0,1 graders ökning och stanna där.

I studien studeras även ett ”bottom-up”-scenario där forskarna försöker definiera de flygplan och motorer som bedöms vara möjliga att konstruera och införa i tjänst inom de utsatta tidsramarna. Om dessa flygplan utvecklas nås visserligen tvågradersmålet men inte 1,5-gradersmålet trots en relativt snabb införsel av biobränslen.

Studien har fått stor uppmärksamhet och går helt i linje med Innovairs riktlinjer för svensk flygteknisk innovation. Den påvisar behovet av att flygteknikutveckling premieras.

Läs studien här; läs mer om – och ladda ned – NRIA Flyg 2020 här.

Clean Skys vårevent 2021

Inlägg av Övrigt

I den flygpaus som coronapandemin inneburit, med tillhörande effekter på efterfrågan på flygteknisk innovation, passar Clean Sky 2 på att ägna sitt vårforum 2021 helt och hållet åt den gröna utvecklingen. Forumet kombinerar företrädare för EU:s politiska prioriteringar med företrädare för företag och akademi inom flygområdet liksom för flyget som transportsystem. Speciellt intressant kommer förmodligen paneldiskussionen om konkurrenskraft för europeisk grön flygteknik på världsmarknaden att bli.

Program och anmälan (sista dag 20 april) hittar du här.

Hallå – Anders Blom

Inlägg av Övrigt

Innovairs programchef har just blivit vald till vicepresident inom den europeiska organisationen CEAS (Council of European Aerospace Societies).

Grattis, vad är CEAS för något?

– CEAS är sammansatt av fyra europeiska organisationer: EASA (den europeiska flygsäkerhetsorganisationen), ESA (den europeiska rymdorganisationen), EUROAVIA (den europeiska föreningen för studenter inom flyg- och rymdområdet) och EUROCONTROL (som styr luftrummet över stora delar av Europa) plus tolv intresseorganisationer i lika många länder. I Sverige är det FTF (Flyg- och rymdtekniska Föreningen) som är medlemsorganisation. Totalt samlar CEAS över 35 000 ingenjörer och publicerar egna vetenskapliga kongresser och tidskrifter.

Vilka nya möjligheter öppnas i och med detta?

– Sverige är ett mycket litet land med en fullständigt unikt stor och viktig roll inom kanske framför allt den globala flygtekniska utvecklingen men med god kompetens även inom rymdteknik. Vi lever i stor utsträckning på att vi kan hålla oss fullt uppdaterade om vad som händer – och att vi kan vara med och påverka.

Hur starka är vi redan nu internationellt?

– Innovairs aktörer representerar Sverige i alla de stora sammanhangen, alltför många att lista här. Med denna nya position inom CEAS får det svenska flygtekniska innovationssystemet ännu bättre möjlighet att påverka framför allt europeisk forskning i en riktning som ligger i linje med svenska intressen.

SARC-kurs i hållbarhet

Inlägg av Övrigt

SARC startar en doktorandkurs i hållbarhet för flyg- och rymd­tillämpningar. Kursen ger en översikt av FN:s hållbarhetsmål (SDG) och tillhandahåller verktyg för bedömning av och utveckling mot ökad hållbarhet för forskning och innovation. Syftet är att öka medvetenheten om hållbarhetsfrågor i deltagarens egna och andra deltagares pågående projekt och att förbättra deltagarens förmåga att ta itu med dessa frågor i sitt eget arbete.

Akademiska onlineföreläsningar kombineras med inspel av företrädare för flyg- och rymdföretag som knyter teorin till dagens och morgon­dagens praktik.

Kursen ges i samarbete med Graduate School of Space Technology och hålls 20 april – 31 maj 2021. Anmälan sker här senast 16 april.

ACS första årskonferens

Inlägg av Övrigt

Vätgasflyg, cybersäkerhet, rymd och samverkan var i fokus på Aerospace Cluster Swedens första årskonferens 10 mars 2021. Konferensen lockade ett 40-tal deltagare från flera olika företag inom flyg- och rymdbranschen, och är ett event som kommer att fortsätta ske årligen.

Björn Fehrm, Aeronautical and Economic Analyst på Leeham News and Analysis, berättade att alternativa bränslen i kombination med vätgas ligger närmast till hands såväl ekonomiskt som miljömässigt för att minska flygets emissioner.

Göran Berlemo, Olle Persson och Leif Johansson från ACS sammanfattade hur pandemin har påverkat flygbranschen och gav oss en uppdatering om vad som sker i ACS nu och framöver.

Sofia Lundqvist, projektledare Cyber Security på Linköpings Science Park talade om cybersäkerhet och Josef Fleischmann från Isar Aerospace berättade om företagets resa som tog sin början i en studenttävling anordnad av Elon Musk.

Under dagen fick vi även ta del av pitchar från medlemmar i ACS med stor bredd och möjligheter till samarbeten framåt.

Presentationerna finns tillgängliga på denna LÄNK

ICAS 2022 rycker närmare

Inlägg av Övrigt

Sverige, i form av Flyg- och rymdtekniska Föreningen (FTF) och Innovair, arrangerar den internationella flygteknikkongressen ICAS 2022 i Stockholm.

Nu är den så kallade promotionfoldern färdig, i vilken FTF, Innovair och ICAS hälsar välkomna och presenterar en hel del information om det praktiska runt konferensen. Kolla in kongressens webbsida icas2022.com, där laddar du ned foldern som du kan sprida i ditt nätverk.

I juli släpps Call for Papers, där kongressens tema och ämnesområden presenteras. Vi återkommer om detta i nästa nyhetsbrev.

Close Menu