Skip to main content
search
Kategori

NFFP

IVA-seminarium om dual use lockade rekorddeltagande

Inlägg av Akademi/SARC, Arenor/SMF, Demonstration, GKN Aerospace, Innovair, Internationalisering, Kompetensförsörjning, Multi use, NFFP, Övrigt, Saab Aeronautics

Forskning som kan användas för både civila och militära syften kallas för dual use-forskning. Den ställer stora krav på etik, lagstiftning och samverkan mellan olika aktörer. Hur ska Sverige hantera dual use-forskning inom flygteknik och andra områden?

Svenska ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) lyfte frågan på ett seminarium 12 februari, arrangerat av Anders Blom, Innovairs tidigare programchef. Förutom Anders Blom medverkade IVAs preses Marcus Wallenberg, ÖB Micael Bydén, statssekreterare Sara Modig, Saabs VD Micael Johansson, Volvo Groupschef för Public & Environmental Affairs Niklas Gustafsson, SARC-professorerna Dan Henningson(KTH) och Anna Öhrwall Rönnbäck (LTU) samt Försvarshögskolans rektor Robert Egnell. Modererade gjorde Vinnovas tidigare generaldirektör Charlotte Brogren. Seminariet lockade ett – enligt IVA – rekorddeltagande: 220 personer på plats och 140 via digital strömning.

Flygteknikområdet har, med finansiering från både försvarsdepartementet och näringsdepartementet, under 30 års tid och med Innovair som sammanhållande kraft det senaste decenniet, utvecklat ett mycket välfungerande och internationellt respekterat innovationssystem. Seminariets poäng var att visa att detta system kan användas som inspiration även för andra sektorer när forskningsfinansieringsutredningens förslag om dual use ska genomföras brett i framtiden. Säkerligen finns alternativa vägar att åstadkomma detta, men de frågeställningar som flyget hanterat torde vara allmängiltiga – och den uppbyggda erfarenheten bör vara värdefull – när framtidens välfungerande innovationssystem ska etableras.

Seminariet landade i att dual use skapar förutsättningar för bättre utväxling på satsade pengar liksom för bättre samverkan mellan civila och militära verksamheter i hela trippelhelixen (akademi, industri och offentlig sektor inklusive berörda departement). Dual use är därmed också ett verktyg för minskad risk för glapp i innovationskedjorna och alltså för ökade chanser till fullbordad innovation(produkter/tjänster/system på marknaden). Demonstratorer (där forskningsresultatens möjlighet till industriell utveckling bevisas) är av kritisk vikt, liksom de existerande strukturer som har byggts upp under åren i form av strategiska innovationsprogram.

IVA har ambitionen att gå vidare med dual use-frågan och arbeta med den i delfrågor såsom exempelvis finansiering, samverkan, utbildning och regelverk.

Missade du seminariet? Ingen fara, du hittar det på youtube.com/watch?v=VJDuW_N3jsc

Regeringen ger klartecken för NFFP8!

Inlägg av Arenor/SMF, GKN Aerospace, Innovair, NFFP, Saab Aeronautics, Vinnova

Regeringen ger Vinnova i uppdrag att stärka flygteknisk forskning, utveckling och innovation genom en ny programperiod av det Nationella flygtekniska forskningsprogrammet (NFFP). Satsningen uppgår till totalt 400 miljoner kronor under perioden 2023–2027.

NFFP omfattar flygteknisk forskning av både civilt och militärt intresse och Vinnova ska genomföra uppdraget i samverkan med Försvarsmakten. En ny programperiod av NFFP möjliggör för svenska aktörer att bidra till en reducering av flygets globala utsläpp genom utvecklandet av nya tekniska lösningar. Samtidigt bidrar den flygtekniska forskningen till att stärka svensk industris konkurrensförmåga.

Uppdraget stödjer därmed den fastlagda inriktningen i regeringsförklaringen om att utveckla Sveriges förmågor i bland annat luftdomänen och möjliggöra anpassning till den snabba teknologiska utvecklingen.

NFFP har bedrivits i olika etapper sedan början av 1990-talet. Programmet har som syfte att vidareutveckla forskningsresurserna inom såväl svensk industri som forskningsinstitut, universitet och högskolor samt att samordna utnyttjandet av dessa resurser. Historiskt har huvuddelen av medlen inom NFFP finansierat doktorandprojekt.

Den första utlysningen för NFFP8 har redan hunnit både öppna och stänga. Eftersom den designades innan finansieringen fanns på plats var projektlöptiden mycket kortare än vanligt. Men var lugn, det kommer en ”riktig” utlysning i höst med projektstart tidigt 2024.

Första NFFP8-utlysningen är öppen

Inlägg av NFFP

Den första utlysningen för NFFP8 nu har öppnat. Utlysningen riktar sig mot flygtekniska forskningsprojekt med löptid till och med augusti 2024.

Läs alla detaljer på Vinnovas sida om utlysningen.

Utlysningen omfattar ca 25 miljoner kronor och stänger den 31 maj med beslut om tilldelning senast den 30/6 och projektstart senast den 2/10.

Lycka till med din ansökan!

Utlysning: SMF Flyg våren 2024

Inlägg av NFFP

Innovairs SMF Flyg-utlysning för våren 2024 öppnar 8 april. Erbjudandet riktar sig till mindre företag som vill utvecklas inom flygteknik och stärka sina samarbeten i flygindustrin. Även företag med relevant kompetens i andra branscher kan söka för att bredda verksamheten till flygteknikområdet.

Vad kan man söka för?

Flygtekniska frågor på systemnivå eller relaterat till exempelvis framdrivning, material, sensorer och elektrifiering. Detta kan inkludera tillverkningsfrågor och konceptstudier.

Vem kan söka?

Små och medelstora företag, själva eller i samarbete med institut/högskola eller med större företag (som ej kan vara bidragsmottagare). Vi välkomnar projekt med hög grad av originalitet och innovationshöjd.

Hur mycket kan man söka?

Den totala budgeten för utlysningen är cirka 3 miljoner kronor. Vi avser att finansiera ca 5 projekt.

Viktiga datum

 • 8 april 2024: Första datum för ansökan.
 • 21 maj 2024 klockan 14: Sista datum för ansökan.
 • 19 juni 2024: Beslut meddelas.
 • 26 juni 2024: Första datum för projektstart.
 • 2 september 2024: Sista datum för projektstart.

Läs alla detaljer på Vinnovas sida om utlysningen.

Lycka till med din ansökan!

Andra NFFP8-utlysningen är öppen

Inlägg av NFFP

Den andra utlysningen för NFFP8 har nu öppnat.

Vad kan man söka för?

Projekt som stärker svensk flygteknisk forskning, utveckling och innovation. Projekt får ha en längd på max fyra år.

Vem kan söka?

Aktörskonstellationen ska bestå av minst två parter samt genomföras i aktivt samarbete mellan industri och en eller flera lärosäten eller forskningsinstitut. Endast aktörer som är verksamma i Sverige kan ta emot bidrag.

Nytt för den här utlysningen är att akademin tillåts vara projektledare/koordinator, eftersom SMF (små och medelstora företag) kan ha svårt att göra detta. Utlysningen har också lite tydligare utvärderingskriterirer med inbördes viktning.

Hur mycket kan man söka?

Utlysningen har en budget på cirka 160 miljoner kronor och projekt kan pågå under perioden 2024–2028. Ett projekt ska medfinansieras med minst samma belopp som bidraget, och denna medfinansiering ska komma från industripart.

Viktiga datum

 • 1 februari 2024: Första datum för ansökan.
 • 24 april 2024 klockan 14: Sista datum för ansökan.
 • 10 juni 2024: Beslut meddelas.
 • 11 juni 2024: Första datum för projektstart.
 • 11 september 2024: Sista datum för projektstart.
 • 14 juni 2028: Sista datum för projektslut.

Läs alla detaljer på Vinnovas sida om utlysningen.

Lycka till med din ansökan!

Close Menu